การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (6 MANAGERIAL SKILLS FOR TOP MANAGER)

รหัสหลักสูตร: 66503

จำนวนคนดู 1222 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (6 MANAGERIAL SKILLS FOR TOP MANAGER)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในบทบาทของ “ผู้จัดการ”  ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องงานแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร
     หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับกลุ่มผู้จัดการอย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการบริหารจัดการทีมงาน และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ เข้าใจความแตกต่างของคน การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำและด้านบริหารจัดการของผู้จัดการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
   2.  เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสามารถวางแผนการทำงานของหน่วยงานตนเองและนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของทีมงาน การมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนงานทีมงานจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานของทีม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
     HIGHTLIGHTS: หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ” ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง 4 ระดับ คือ องค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตนเอง และให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลักคือ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Strategic Planning & Execution), ความสามารถด้านการบริหารคน (Managing Team) และความสามารถด้านการบริหารผลงาน (Managing Performance)

     ทั้งนี้ ในการกำหนดหัวข้อฝึกอบรมจะมุ่งเน้นความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่างๆที่จำเป็นของผู้จัดการยุคใหม่ เริ่มจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยระหว่างการฝึกอบรมจะมีการอบรมและมอบหมายงานอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เข้าอบรมกำหนดโครงงานที่สนับสนุนทิศทางขององค์กร โดยประมวลความรู้จากการอบรมในโปรแกรมมาใช้งานจริง

     1. ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change) วัตถุประสงค์ : ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)
               1.1 การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
               1.2 ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Business in 4.0 Era, Technology Disruption and Roles of Managers in Digital Economy Transformation)
               1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหาร (Change Management)
                           -  บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จทางธุรกิจ
                           -  ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน
                           -  Growth Mindset Vs. Fixe Mindset
   วิธีการ: วิทยากรจะบรรยาย สลับกับ Workshop กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำให้ตระหนักถึงความท้าทายและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานแบบ Growth Mindset
     2. ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Managing Team) วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีมสู่ความสำเร็จ
               2.1 ความแตกต่างระหว่าง ผู้นำ กับ ผู้จัดการ
               2.2 ผู้นำแต่ละประเภท (Leadership Style)
               2.3 คุณลักษณะของผู้นำในอนาคต
               2.4 บทบาทของผู้นำยุคใหม่ (Leadership Role)
               2.4 การพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อขับเคลื่อนผลงานสมัยใหม่ (Reskill & Upskill)
               2.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมองค์กร (ความคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)
   วิธีการ: วิทยากรจะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดของภาวะผู้นำทีมงานยุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สลับกับการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักและปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้น จะตามด้วย Workshop ระดมความคิดเพื่อกำหนดคุณลักษณะของผู้นำในอนาคต เพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนา Reskills & Up Skills
     3. ผู้บริหารยุคใหม่กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning & Execution) วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการวางแผนงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้จัดการ อาทิ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการประเมินผลงานของทีม ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ
                3.1 การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting)
                3.2 การวางแผนงาน (Strategic Planning) และการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)
                3.3 การติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะๆ และดำเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                3.4 การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
   วิธีการ: วิทยากรจะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด รวมถึงการประเมินผลงาน และหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาจะฝึกปฏิบัติเพื่อกำหนดแผนงานของหน่วยงานตัวเองให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ
     4. ผู้นำยุคใหม่กับการบริหารผลงานประสิทธิภาพสูง (Managing Performance) วัตถุประสงค์ : ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ที่สามารถโน้มน้าวและกระตุ้นให้ทีมงานมีแรงจูงใจในการทำงาน สร้างศรัทธาและการยอมรับ เพื่อขับเคลื่อนผลงานของทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
                4.1 เข้าใจความแตกต่างของคน..จุดเริ่มต้นของการบริหารผลงานประสิทธิภาพสูง
                4.2 เทคนิคการบริหารผลงานที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อดึงศักยภาพทีมงานแต่ละ Style
                4.3 ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานสำหรับผู้นำยุคใหม่
                4.4 เทคนิคการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
   วิธีการ: วิทยากรจะให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการบริหารผลงานทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ลูกน้องผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ลูกน้องผลงานดี ลูกน้องผลงานสูงกว่าเป้าหมาย รวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือการบริหารและจูงใจทีมงานแต่ละ Style เพื่อขับเคลื่อนผลงาน
รูปแบบการฝึกอบรม
    -  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
    -  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
    -  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%
ระยะเวลาฝึกอบรม
    -  2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1.  ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
   2.  ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเทคนิคการแสดงภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
   -  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
   -  เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (6 MANAGERIAL SKILLS FOR TOP MANAGER)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้จัดการม, ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ, 6 MANAGERIAL SKILLS FOR TOP MANAGER

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด