เทคนิคการบริหารงานบริหารคนเพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)

จำนวนคนดู 258 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารงานบริหารคนเพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้บริหารเข้าใจทักษะ 2 ด้านคือการบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งค่อนข้างครบถ้วน เน้นให้รู้ว่าทำอย่างไร เข้าใจธรรมชาติของคนทำงานรอบตัว ซึ่งจะทำให้สามารถนำทีมทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
  • กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานและบริหารทีม
  • ปัญหาของคนทำงานเก่งแต่เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้
  • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
  • แบบฝึกหัด วิเคราะห์สถานการณ์สร้างความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เทคนิคการบริหารงาน : วิธีนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จ
           -   ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จแบบก้าวกระโดด
           -   เทคนิคการจัดลำดับงาน และ แบบฝึกวิเคราะห์การจัดลำดับงาน 
           -   เทคนิคการมอบหมายงาน การจัดคนลงงานและการติดตามงานที่ได้ผล 
           -   เทคนิคการสร้างแรงดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพลัง 
           -   หลักการแก้ปัญหาในการทำงาน : เครื่องมือ วิธีการและกรณีศึกษา 
  • เทคนิคการบริหารคน
           -   ความแตกต่างของคน : สาเหตุและผลกระทบต่อผลงาน 
           -   การบริหารคนแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน 
           -   เครื่องมือบริหารพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
           -   การกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแนวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
           -   การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารทีม
Sponsored
การทำงานของระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz Visual SOP Management Platform

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยาน...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร(OD) และ Human Resources เช่น KPI, OKRs, Competency, การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ, การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: supervisor, manager, บริหาร, performance, หัวหน้งาน, ผู้จัดการ