registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการบริหารงานบริหารคนเพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)

จำนวนคนดู 112 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารงานบริหารคนเพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้บริหารเข้าใจทักษะ 2 ด้านคือการบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งค่อนข้างครบถ้วน เน้นให้รู้ว่าทำอย่างไร เข้าใจธรรมชาติของคนทำงานรอบตัว ซึ่งจะทำให้สามารถนำทีมทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
  • กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานและบริหารทีม
  • ปัญหาของคนทำงานเก่งแต่เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้
  • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
  • แบบฝึกหัด วิเคราะห์สถานการณ์สร้างความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เทคนิคการบริหารงาน : วิธีนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จ
           -   ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จแบบก้าวกระโดด
           -   เทคนิคการจัดลำดับงาน และ แบบฝึกวิเคราะห์การจัดลำดับงาน 
           -   เทคนิคการมอบหมายงาน การจัดคนลงงานและการติดตามงานที่ได้ผล 
           -   เทคนิคการสร้างแรงดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพลัง 
           -   หลักการแก้ปัญหาในการทำงาน : เครื่องมือ วิธีการและกรณีศึกษา 
  • เทคนิคการบริหารคน
           -   ความแตกต่างของคน : สาเหตุและผลกระทบต่อผลงาน 
           -   การบริหารคนแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน 
           -   เครื่องมือบริหารพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
           -   การกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแนวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
           -   การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารทีม
Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเอพีเค, ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัทเซ็นเมนทอร์จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและ Human Resources

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: supervisor, manager, บริหาร, performance, หัวหน้งาน, ผู้จัดการ
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่รวมถึงเข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
TPM (Total Productive Maintenance)
3800บาท
เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย ลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
3800บาท
เนื่องจากค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การที่องค์กรจะรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการจึงมีความสำคัญในการยกระดับผลิตภาพของสายการผลิตด้วยการลดความสูญเปล่า สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เ
หลักสูตรอบรม  สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี รวมทั้งการทำกิจกร
Realistic PR PLAN การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติได้จริง
5000บาท
การวางแผน PR ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง จะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้