หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Basic Material Data System (IMDS)

รหัสหลักสูตร: 67379

จำนวนคนดู 350 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Basic  Material Data System (IMDS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้อง ดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทจะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือ สารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเองอาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยาก ถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอเพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนคือ SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายได้ประกาศควบคุมหรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัท จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือระบบข้อมูล วัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน/บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งจำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลวัตถุดิบข้อมูลสารเคมีเข้าไปในระบบ IMDS และดำเนินการส่งให้คู่ค้าของตน แต่ ปัญหาคือ ผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด ในกลุ่มประเทศทาง EU / Asia และข้อกำหนดในระบบ IMDS หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

ผู้รับช่วงผลิตจะต้องแนบข้อมูล IMDS Report ในเอกสาร “อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)” เพื่อเป็นการรับประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะนั่นหมายถึงองค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันทีและทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

 หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดของกฎหมายด้านการควบคุมสารปนเปื้อน SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 ในผลิตภัณฑ์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในระบบ IMDS เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ในอุตสาหกรรม ยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

2.เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้าม หรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ มีผลต่อ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

3.เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักข้อ กฎหมายและมาตรฐานสากล

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกข้อมูลในระบบ IMDS และจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง

5.เพื่อให้เข้าใจหลักการและการดำเนินการด้านการจัดการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ ในองค์กร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายของอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์


หัวข้ออบรมสัมมนา
•หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

ข้อกำหนด Carbon Footprint for Product : CFP

ข้อกำหนด Carbon Footprint for Organization : CFO

ข้อกำหนดการจัดการควบคุมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ISO 50001

•หลักการและข้อกำหนดในการควบคุมสารปนเปื้อน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

•End of Life Vehicle (ELV)

ELV Annex II / ELV Waste packaging waste

RoHs 1.0 / 2.0

REACH ( Annex VI/ XV / XIV / XVII / SVHC )

•ข้อกำหนดสารกันความชื้นซิลิกาเจลหรือ DMF

•ข้อกำหนด PFOS / PFOA / 76/769/EC

•ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOC เพื่อยื่นขออนุมัติ

•การดำเนินการวางระบบ QMS การควบคุมสารปนเปื้อนในองค์กร

•การดำเนินการควบคุม SOC กับผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers)

•การจัดทำ Flow chart การจัดการความผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่อง SOC

•การทบทวนระเบียบปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้าน SOC ระหว่างลูกค้า และ Suppliers

•บทบาทหน้าที่การดำเนินการและความสำคัญของแต่ละส่วนงาน

•การดำเนินการควบคุมตรวจและทดสอบ SOC ภายในและภายนอกองค์กร

•การควบคุมผู้ส่งมอบวิธีการดำเนินการกรณีที่ผู้ขายไม่ให้เข้าไปตรวจประเมิน

•การดำเนินการ Audit Suppliers ด้าน SOC

•การจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนตามมาตรฐานสากลเพื่อยื่นอนุมัติ

•ข้อกำหนด 3 R (Reuse / Recycle / Recovery )


1. History and background of the IMDS

•Introduction into the IMDS

•Registration of a company in the IMDS

•The European End-of Life Vehicles Directive (ELV)

•The Restriction of Substance control for automotive industry.

•Data flow from senders to recipients and data visibility

•IMDS-guidelines at a glance


2. The IMDS System & Definitions

•System access and Administration

•Basic & Complete System Functionality

•Security concept and confidentiality

•Material data sheet (MDS) and modules

•Basic substances list, GADSL and SVHC in the IMDS

•Process chemicals in IMDS

•Flat-Bills-Of-Material (FBOM)

•Components, sub-components, materials, basic substances

•Modules, product tree structures, nodes


3. Material Data Sheet ( MDS ) & Exercise

•Material data sheet (MDS) and modules

•MDS / Module Ingredient Tree Structure

•Creating, Modifying, and Submitting a MDS

•Customer Data Quality Standards

•Proprietary Information Handing

•Creation of tree structures

•Creation and integration of own data

•Check and integration of received supplier data

•Check and integration of published data

•Usage of jokers

•Internal check routines

•Material Substance Check


4. Process & Other Functions ( Exercise )

•Application ID Codes, Recyclate Data, And Parts Marking

•Sent / Received Functions

•Accepting / Rejecting a MDS

•Copy and New Version Functions

•Create Copy ( Copy ), Create Module

•MDB-actions (internal release, send, publish, propose, for-Ward )


5.IMDS Management & Strategy

•Supply Chain Management

•Internal Organization and Data Management

•Approach to Implementation

•Data Needs / System Requirements

•The Future of IMDS


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Basic Material Data System (IMDS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Flat-Bills-Of-Material, Components, MDS, Module Ingredient Tree Structure, GADSL and SVHC in the IMDS, Process chemicals in IMDS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด