หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

รหัสหลักสูตร: 65643

จำนวนคนดู 4185 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     “ความเสี่ยง” นิยาม หรือคำจำกัดความที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย

หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ อาจเป็นผลลัพธ์ใด ๆ จากการกระทำทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของการตัดสินใจกระทำการ 

     กล่าวได้ว่า การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรม แผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ โดยลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

     การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) มากขึ้น แต่ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ยังอยู่ที่กระบวนการของการนําเอาแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมด้วย เพราะกิจการแต่ละกิจการมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นกิจการที่ดําเนินการอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่า การบริหารจัดการบนฐานความเสียงไม่ได้ผลและละเลิกไปเสียก่อน

     การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผลต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานการบริหารความเสี่ยง บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปปรับใช้ในองค์กรของตน อย่างเหมาะสมเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความได้เปรียบและความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการทำงานเพื่อลดและขจัดความเสี่ยงในองค์กร
  7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความเปลี่ยนแปลงของภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
  8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในบริหารความเสี่ยง
  9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม (Course Outline)

  1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นที่องค์กรควรต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากลด้วยกลไกและระบบการจัดการ เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)บทบาทและหน้าที่ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

        ● อบรมบริการ การควบคุมภายใน (Internal Control)

              - อบรมบริการ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

              - อบรมบริการ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk  Management) ฯลฯ

  2. ระบบงานการบริหารความเสี่ยง

      2.1 การสร้างความตระหนักให้ความสำคัญในงานบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล

      2.2 ความรู้ และความเข้าใจ ในงานระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ

การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Risk Prioritization) และการกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน (Uncertainty) และการไม่ละทิ้งโอกาส

      2.3 กลยุทธ์วิธีการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Strategy & Treatment) หลักการ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

               ● อบรมบริการ การวิเคราะห์ ความเสี่ยง

               ● อบรมบริการ การระบุความเสี่ยง

               ● อบรมบริการ การประเมินความเสี่ยง

  3. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) กลไกและระบบเพื่อประกอบการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและการสร้างความสนใจในการบริหารความเสี่ยง

              ● ระบบการบริหารความเสี่ยง

              ● การประเมินความเสี่ยง

              ● เทคโนโลยีใหม่ๆ และความรู้ “งูๆ ปลาๆ” เป็นที่มาของความเสี่ยง

              ● องค์ประกอบของความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ในความไม่ประมาท

              ● นโยบายบริหารความเสี่ยง

              ● วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

              ● กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยง

              ● การพัฒนาทัศนคติในงานที่ปฏิบัติอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยง

              ● ปัจจัยเสี่ยงที่คอยส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวให้แก่องค์กร

              ● ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

  4.การใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ความเข้าใจในเรื่องของ Risk Map เพื่อหาความสัมพันธ์ของ Root Cause จากปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อปัจจัยอื่น ๆ ทั้งในระดับองค์กร เช่น Stratigic Risk-S,Operational Risk – O, Financial Risk/Reporting Risk – F, Compliance Risk – C ตามแนวทางของ COSO – ERM รวมถึง Root Causeจากความเสี่ยงที่มีผลกระทบในระดับขั้นตอน + กระบวนการ + กิจกรรม ของจุดอ่อนในแต่ละกรอบข้างต้น ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับกรอบการควบคุมด้านอื่น ๆ ในทุกมุมมอง ทั้งด้าน IT และ Non – IT นั้น จะมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและควบคุมความเสี่ยงจากต้นเหตุที่แท้จริงก็จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อเนื่องจากความเสี่ยงที่มาจากต้นเหตุนั้นได้เป็นอย่างมากและบางกรณีอาจได้ทั้งหมด 

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และบุคลากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการบริหารความเสี่ยง, อบรม Risk Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด