registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace

จำนวนคนดู 182 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
องค์กรที่ประสบความสำเร็จแทบทุกแห่งมีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือการให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กรผ่านกระบวนการ “จัดกิจกรรมพนักงาน” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความคุ้นเคย ของบุคลากร เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน การทำงานเป็นทีมและความเป็นเอกภาพ ในการรับรู้เข้าใจ เพื่อผลักดันการทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา
Part 1 : รูปแบบการจัดทํากิจกรรมพนักงานขององค์กร โดยทั่วไป

1. ทําไม? จะต้องดําเนินการจัดกิจกรรมพนักงาน

2. อุปสรรคและปัญหาท่ีทําให้การจัดไม่ประสบความสําเร็จ

3. ความหมายและความสําคัญของการจัดกิจกรรมพนักงาน

4. ประโยชน์ของการจัดทํากิจกรรมของพนักงานและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต

- การสร้างภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม

- การจัดเป็นสวัสดิการ หรือผลตอบแทนของพนักงาน

- การพัฒนาความรู้เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

- การสร้าง CSR สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

- การสร้างขวัญและกําลังใจ และแรงจูงใจ

- การส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เป็นต้น

5. องค์ประกอบสําคัญ ในการจัดกิจกรรมพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานและองค์กร

- ประเภทของกิจกรรม

- รูปแบบการจัดกิจกรรม

- งบประมาณในการจัดกิจกรรม

- ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

- ผู้ดําเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

Part 2 : การวิเคราะห์ประเมินองค์กรและพนักงาน เพื่อจัดทํากิจกรรมพนักงานให้เหมาะสม

1. วิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรและพนักงาน

2. การจัดทําโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพนักงาน

- ใคร? มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพนักงาน

- หน่วยงานใดบ้าง?ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

- คุณลักษณะท่ีดีของผู้จัดกิจกรรม

3. การศึกษาและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม

4. รูปแบบและตัวอย่างกิจกรรมประเภทต่างๆ

- กิจกรรมประเภทสวัสดิการ : การจัดตั้งคณะกรรมการ

- กิจกรรมประเภทกีฬา : การแข่งขันกีฬา

- กิจกรรมประเภทบันเทิง : งานเลี้ยงปีใหม่

- กิจกรรมทางด้านศาสนาและประเพณี : ทําบุญตักบาตร

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ : บริจาคส่ิงของ, บริจาคโลหิต

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พนักงาน : โครงการห้องสมุด

- กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต : ISO, TQM เป็นต้น

Part 3 : เทคนิคการเขียนแผนงาน โครงการ และการนําเสนอโครงการการจัดทํากิจกรรม

1. การจัดทําแผนงานการจัดกิจกรรมพนักงาน

2. การบริหารโครงการกิจกรรมพนักงาน

3. การเขียนโครงการกิจกรรมพนักงาน

4. การนําเสนอแผนงาน โครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์

5. การส่ือสาร ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมพนักงาน

Part 4 : Work shop : ฝึกปฏิบัติ

1. การกําหนดรูปแบบและสร้างระบบการจัดทํากิจกรรม พนักงาน

2. การเขียนและนําเสนอโครงการกิจกรรมพนักงาน

Part 5 : ประเมินผลการจัดทํากิจกรรมพนักงานเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายขององค์กร

1. เทคนิคและวิธีการประเมินผล ในการจัดกิจกรรมพนักงาน

2. แนวทางและการแก้ไขปัญหาต่างๆในการจัดกิจกรรมพนักงาน


Sponsored
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด
Image Road-map v.2

ถ้าคุณกำลังสงสัยตัวเอง....ไม่แน่ใจ ว่าภาพลักษณ์คืออะไร?ตัวเองคือใคร?.....คุณต้องสร้างภา...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ สมพงศ์ สิงหา

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดกิจกรรมพนักงาน, การพัฒนาคน, พัฒนาองค์กร, Happy Workplace
ฟรีสัมมนาดีที่อยุธยา Food Safety Management  System  (อย  GMP  HACCP  HALAL  FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ครั้งแรก!ในพื้นที่อยุธยา รังสิต ดอนเมือง ปทุมธานี หนองแค ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า...ชนะในสถานการณ์   “2 ต” โต้แย้ง – ต่อรอง
3800บาท
เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์..... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า พัฒนา ทัศนคติที่ถูกต้อง และเทคนิควิธีในการปฏิบัติที่จะชนะใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ได้ เพิ่มเติม ทักษะ ด้วยการฝึกฝน ในแต่ละขั้นตอนและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า
การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ
3800บาท
คุณยังทำการตลาดแบบเดิมๆ อยู่อีกหรือ? ในเมื่อกระแสเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากได้ทำลายล้างธุรกิจแบบดั้งเดิมแทบไม่เหลือ ทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็กใช้ไม่ได้อีกแล้ว ต้องเปลี่ยนเป็นปลาที่ใช่และไวกว่าเดิมที่จะอยู่รอด พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตลอดเวลาและเอาใจยาก แล้วธ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
6800บาท
พัฒนาความเป็นมืออาชีพของเลขานุการ เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
เปิดอบรม การทำ APQP เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์ / ภาคการผลิตองค์กรต่างๆ จะถูกท้าทายด้วยเป้าหมายทั้ง 3 อย่างพร้อมกันและเท่าเทียมกัน คือ การดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงหรือเกินความคาดหวังของลูกค้ามีการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน ส่งมอบตรงเวลา เพื่อให้การ
การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning  รุ่น 3
3,800บาท
หลักสูตร การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning รุ่น 3 (Sales and Operation Planning: S&OP) เป็นหลักสูตรที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ฝายขายและฝ่ายผลิต คลังสินค้า หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ Demand and Supply มีความสมดุลกัน
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..