registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การบ่มเพาะนิสัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสูง (Habits of Success for Highly Effective Leader)

จำนวนคนดู 221 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบ่มเพาะนิสัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสูง (Habits of Success for Highly Effective Leader)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้

1.ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้ที่มีประสิทธิผลสูง เข้าใจแนวทางสำหรับการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติดังกล่าว และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วกับงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อการบรรลุผลสำเร็จในด้านต่างๆที่ต้องการ

2.เห็นและสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลรอบข้าง เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

3.ตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองที่มีต่อความสำเร็จของทีมและองค์กร และพัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้ด้วยการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเอง

4.ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองที่มีต่อองค์กรและงาน, เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น

5.เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง โดยเลือกพัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จที่ตัวเองต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยสร้างความความเชื่อมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลสูง


หัวข้ออบรมสัมมนา
การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูงให้เกิดมีขึ้นในตนเองจากการยอมรับและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในวิถีที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

i.ค้นหาแรงบันดาลใจ มองเห็นศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวเองและนำมาใช้ประโยชน์

ค้นหาและเข้าใจตนเองด้วยเทคนิคการทบทวนตัวเอง (Self-Reflection)

มองเห็นแล้วยอมรับตัวเองในมุมมองที่ถูกรับรู้ด้วยเทคนิคการสะท้อนกลับ (Feedback)

อะไรคือปัญหาของคนส่วนใหญ่ สาเหตุหรือพันธนาการที่ฉุดรั้งไม่ให้ประสบความสำเร็จหรือมีความสุขอย่างที่ต้องการ?

ii.ค้นหาชุดความคิดและนิสัยของบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูง

อะไรคือคุณสมบัติของผู้นำหรือบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูง

ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในตัวเอง

Role Model ต้นแบบเพื่อการเรียนแบบและพัฒนาตนเอง

กิจกรรม สร้างต้นแบบคุณลักษณะของบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูง (Traits of Success)

iii.ชุดความคิดและพฤตินิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Trait 1 : Proactive Response การตอบสนองเชิงรุก

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop การเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินที่ไร้พลัง (Reactive) สู่พฤติกรรมที่ให้พลัง (Proactive) ด้วยการเปลี่ยนวิธีการคิด การกระทำ และคำพูด

Trait 2 : Growth and Goal Setting การตั้งเป้าหมายและการก้าวไปข้างหน้า

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop Self OKRs

Trait 3 : Priority การลำดับความสำคัญ

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop ออกแบบแผนการทำงานประจำวันและสัปดาห์ด้วยเทคนิค ABCDE

Trait 4 : Win-Win Together Attitude ทัศนคติแบบสำเร็จไปด้วยกัน

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop ตระหนักและเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง

Trait 5 : Empathy การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Trait 6 : Collaboration การสร้างความร่วมมือ

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop Co-Creation

Trait 7 : Continuous Self-Development การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop Co-Creation

iv.การโค้ชตัวเองเพื่อสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จด้วย GROW Model

v.Assignment and Commitment : 1 คน 1 พัฒนาการ

vi.สรุปการเรียนรู้ แลกแปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำทีม, Leader, หัวหน้างาน, ความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสูง, Highly Effective Leader, การบ่มเพาะนิสัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่
4500บาท
หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานมีประสิทธิภาพสูง จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลักCompetency & Be
เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำกลยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ
4900บาท
ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ หรือ มีไปงั้นๆแค่คอยซื้อของไปเรื่อยๆให้จบไปวันๆ ไม่รู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดการสินค้าอะไร ก่อน หลัง
สต๊อกลดกำไรพุ่ง  รุ่น 8  “Inventory Management for SMEs”
3800บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกบวม สินค้าบางรายการไม่เพียงพอในการขาย และบริหารสต๊อกตามความรู้สึก ส่งผลให้ต้นทุนจม ถ้าท่านเจอปัญหาหลักสูตรนี้เหมาะกับท่าน
การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Improvement Practices
2900บาท
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ “การควบคุมคุณภาพเชิงปฎิบัติ” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
สร้างระบบพี่เลี้ยงและสอนงานแบบออนไลน์ สำหรับงาน HR
4300บาท
สร้างระบบพี่เลี้ยง และการสอนงานอย่างมืออาชีพ และเหนือชั้น ด้วยเครื่องมือแบบ Online เหมาะกับยุค 4.0