registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

จำนวนคนดู 209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้น การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถนำนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด

บทเรียนเรื่องการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

ประเด็นหลักที่จะเรียนรู้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน การขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร 

2. ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรม 

3. อัตราค่าจ้างเท่าไหร่? จึงจะสามารถดึงดูดรักษาคนได้ และเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน 

2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนที่ถูกต้อง 

3. ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและบริหารค่าจ้างในองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

4. ให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

• โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

• แนวความคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

• แนวคิดและเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design) 

• การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ 

• เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process) 

O การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description) 

o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification) 

o การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการสำรวจมาใช้ (Salary Survey) 

o แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed) 

o เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) 

o การนำโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) 

• เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน 

O การประเมินค่างานต่างๆ เพื่อจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง 

o การนำค่าตอบแทนในตลาดมาประยุกต์ใช้กับองค์กร 

• เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

O แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง 

o การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน” 

o การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่ากระบอกเงินเดือน 

o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่” 

• Case Study : กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดทำ JD/JS/competency 

• Workshop : ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง 

O การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน 

O การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง 

o ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริง 

o การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, โครงสร้างเงินเดือน, บริหารค่าจ้าง
การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
3900บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
6600บาท
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม
เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 เพื่อองค์กรอย่างยั่งยืน
3900บาท
เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรอย่างมืออาชีพ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3800บาท
วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติ
ฟรีระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ
3800บาท
คุณยังทำการตลาดแบบเดิมๆ อยู่อีกหรือ? ในเมื่อกระแสเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากได้ทำลายล้างธุรกิจแบบดั้งเดิมแทบไม่เหลือ ทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็กใช้ไม่ได้อีกแล้ว ต้องเปลี่ยนเป็นปลาที่ใช่และไวกว่าเดิมที่จะอยู่รอด พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตลอดเวลาและเอาใจยาก แล้วธ
การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3900บาท
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ