รุ่น 5 การแปลง Training Road Map ไปสู่ Individual Development Plan

จำนวนคนดู 492 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจะพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทางสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมใช้ Training Road Map เป็นเข็มทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Strategy และ KPI แล้วจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรือ IDP (Individual Development Plan) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Training Road Map ของแต่ละสายงาน ซึ่ง Training Road Map สมัยใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นต้องตอบโจทย์ขององค์กรในประเด็นเหล่านี้ได้ คือ

1. จะพัฒนาบุคลากรระดับไหน ? สายงานอะไร ? และตำแหน่งใดบ้าง ?

2. จะพัฒนา Competency เรื่องอะไรบ้าง (จาก Job Description, Procedure, Work Instruction, Culture, Core Value และ Code of Conduct) ?

3. จะพัฒนาบุคลากรภายในระยะเวลาเมื่อไรถึงจะเหมาะสม ? และ

4. จะพัฒนาให้บุคลากรเหล่านั้นให้มี Competency ถึงระดับไหน ?

ส่วน IDP ที่ดีมีประสิทธิภาพนอกจากจะต้องสอดคล้องกับ Training Road Map แล้วจะต้องตอบโจทย์ขององค์กรในประเด็นเหล่านี้ได้ คือ

1. จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นด้วยวิธีการใดถึงจะเหมาะสม ?

2. หลังจากพัฒนา Competency ตาม Training Road Map แล้ว จะมีวิธีการติดตามผลการพัฒนา Competency อย่างไร ? และ

3. ถ้าพัฒนาแล้วระดับ Competency ยังไม่ถึงระดับที่คาดหวังตาม Training Road Map จะพัฒนาอย่างไรต่อไป ?

ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงหันมาพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทางให้สอดคล้องกับ Strategy และ KPI องค์กร ด้วย Training Road และ IDP เพื่อสร้าง Value ของบุคลากรให้เป็น "Human Capital" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ในการตอบสนองความต้องการและพึงพอใจของลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ในการบริหารงาน HRD ผสมผสานกับการเป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan

สามารถวิเคราะห์และจัดทำ Training Road Map ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ Competency

สามารถวิเคราะห์และจัดทำ Individual Development Plan ของตนเองและลูกน้องให้สอดคล้องกับ Training Road Map ของแต่ละตำแหน่งงาน/สายงาน และมีการติดตาม รวมทั้งประเมินผลการพัฒนา Competency อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถ Coaching การจัดทำ Training Road Map และ IDP ได้อย่างมืออาชีพ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : เทคนิคและวิธีการในการจัดทำ Training Road Map ภาคปฏิบัติ

แนวทางการกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern Training Road Map) แบบ “เก่ง-ดี-มีสุข”

ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Modern Training Road Map

เทคนิคในการจัดทำ Modern Training Road Map ให้สอดคล้องกับการทำงาน และโดนใจฝ่ายบริหาร

แนวทางการวิเคราะห์หา Competency ที่จะพัฒนาบุคลากร

แนวทางการจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน ในการบริหารจัดการธุรกิจ จาก Job Description (JD)

แนวทางในการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรตาม Competency แต่ละตำแหน่งงาน/สายงาน

แนวทางในการกำหนดระดับ Competency ที่คาดหวังจากการพัฒนา

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ Modern Training Road Map

แนวทางในการนำ Training Road Map ไปเชื่อมโยงกับ HRD System

ส่วนที่ 2 : เทคนิคและวิธีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ภาคปฏิบัติ

8 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

การเชื่อมโยง Training Road Map ไปสู่ IDP

การประเมินหา Competency Gap เพื่อจัดทำ IDP

การจัดทำ IDP จาก Competency Gap

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Training Road Map

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตาม IDP

วิธีการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

องค์กรสามารถนำ IDP ไปใช้ในเรื่องต่อยอดในระบบงาน HR ใดได้บ้างหนอ

Sponsored
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Strategy และ KPI, แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรือ IDP (Individual Devel, Job Description, Procedure, Work Instruction, Cult, ขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร (Competitive A, การประเมินหา Competency Gap เพื่อจัดทำ IDP, การติดตาม ปร