ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

กลยุทธ์เทคนิควิธีการบริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ และการเจรจาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้อย่างได้ผลเกินคาด

จำนวนคนดู 198 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์เทคนิควิธีการบริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ และการเจรจาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้อย่างได้ผลเกินคาด
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.สามารถบริหารการให้เครดิตและการจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานการจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น

2.เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.องค์กรสามารถลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง เก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ผลสำเร็จมากขึ้น

4.สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย ”เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การบริหารบัญชีลูกหนี้

2.นโยบายเครดิตมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร? (Credit Policy)

  A. มาตรฐานเครดิต (Credit Standard)

•หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต 5’C

•การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินเครดิต

•การผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเครดิต

•การใช้ประโยชน์ข้อมูลของลูกค้ามา พิจารณาเครดิต

•การขอเปิดวงเงินเครดิต

B. การกำหนดเงื่อนไขในการชำระเงิน (Term of payment)

C. การบริหารการเก็บเงิน (Collection Management)-การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ –

    Check list and reminding and collection

3. สัญญาณเตือนภัย และสาเหตุของลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหา

4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าและแนวทางแก้ไข

5. การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

6. กลยุทธ์การเจรจาเพื่อติดตามหนี้*กุญแจของการฟัง *การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6

     ประเภท

•โกรธง่าย (ใจร้อน)

•เชื่องช้า (สุขุม)

•รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง)

•ลังเล (ไม่แน่ใจ)

•ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)

•พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)

 7. อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)

•เวทีการเจรจาต่อรอง

•การเตรียมพร้อมก่อนเจรจาหนี้

8.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตามหนี้ที่ท่านต้องทราบ

   • หนี้ที่บังคับได้ และหนี้ที่บังคับไม่ได้

   • กฎหมายการคํ้าประกันใหม่

   • พ.ร.บ การตามหนี้ที่เป็นธรรม

9.โค้ชชิ่ง ประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าอบรมพบในการบริหารสินเชื่อและการเจรจาหนี้สิน

10.สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถามตอบข้อซักถามต่างๆ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทวงหนี้, เจรจาติดตามทวงถามหนี้, ติดตามหนี้, บริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ
การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี
3,300บาท
ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่าย รวมถึงการดูแล
กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
3900บาท
กล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method / Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ
เทคนิคการติดตามหนี้ และการจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (หนี้ภาคสนาม)
4922บาท
เรียนรู้หลักการ และเทคนิคการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดหนี้เสียให้น้อยที่สุด
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างครบวงจร
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ  (Supervisor Skill)
3900บาท
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น หรือชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น !!!
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด