การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)

จำนวนคนดู 487 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ที่มาของหลักสูตร

เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่งอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะทำให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตามสิ่งที่องค์กรปรารถนาได้ ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegation of Authority) และการติดตามงาน (Monitoring) 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในการติดตามงาน สามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน 

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน 

3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน 

4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน 

5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills 

- คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ 

- เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง 

- การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน 

***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Problem) 

Module 2 : Learning in Action for Directing Skills

- ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน 

- เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม 

- การสั่งงานที่ดี และปัญหาการสั่งงาน 

- สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

***Workshop : Directing Case Study 

Module 3 : Learning in Action for Delegation Skills

- ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 

- เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี 

- สาเหตุที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน และที่ลูกน้องไม่รับมอบหมาย 

- งานอะไรบ้างที่มอบหมายได้ และงานใดที่มอบหมายไม่ได้ 

***Workshop : Delegation Case Study 

Module 4 : Learning in Action for Monitoring Skills

- เทคนิคการควบคุมงานที่สั่งให้ได้ตามเป้าหมาย 

- การกำหนดมาตรฐานงาน   

- ขั้นตอนการติดตามงาน 

***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Solution) 

ผู้เข้าฝึกอบรม

       เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

      1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

      2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

      3) กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study & Working - Case (Workshop)

      4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน, การสั่งงาน, การมอบหมายงาน, การติดตามงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด