ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

จำนวนคนดู 174 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ที่มาของหลักสูตร

      การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

      ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม 

      1. สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

      2. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept

    - ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม

    - กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ

    - โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5 ทักษะ)

      (ตั้งคำถาม, สำรวจ, เปิดมุมมอง, เชื่อมโยงความคิด และทดลอง)

    - พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม

      *Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์)

      *Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ)

      **Workshop : Creative Thinking – Case

Module 2 : Learning in Action - Part 1

    - เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ

    - ทักษะที่ 1 : ตั้งคำถาม --> การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

      *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม

       **Workshop : คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

    -ทักษะที่ 2 : สำรวจ --> การคิดรอบมุม (Inductive Thinking)

     *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web)

     *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ

      **Workshop : คิดรอบมุม (Industry Roundabouts)

Module 3 : Learning in Action - Part 2

    - ทักษะที่ 3 : เปิดมุมมอง --> การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

      *คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง

       **Workshop : คิดมองบวกที่ซ่อนอยู่ในด้านลบ (Negative Review)

    - ทักษะที่ 4 : เชื่อมโยงความคิด --> การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking)

      *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด

      **Workshop : คิดเชิงสังเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

Module 4 : Learning in Action – Part 3

    - ทักษะที่ 5 : ทดลอง --> การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

      *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง

       **Workshop : คิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

    - สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์

    - ถาม-ตอบ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

    - การบรรยาย

    - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) --> Case Study

    - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

    - ตอกย้ำในแต่ละ Module ให้เกิด Output ด้วยกิจกรรมและการระดมสมองร่วมกัน


คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆ หน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม, คิดสร้างสรรค์, Thinking Skill, Innovation
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้
รู้ทัน IT สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ IT
6900บาท
เหมาะสำหรับผู้บริหารที่สนใจ IT ที่ไม่ใช่ IT เเละบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง IT
จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing) (Lamphun)
3600บาท
ถ้าเราพิจารณาเนื้องานแล้ว จะเห็นว่างานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี / งานวิศวกรรม /งานโลจิสติกส์ / งานสโตร์ / งานคุณภาพ ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง
ูหลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรม ดําเนินงานอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน
3800บาท
สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การมีสินค้าเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภ
หลักสูตร Professional Customer  Service
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประย