ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า

จำนวนคนดู 27 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 25 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้นำในการให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดอย่างทันสมัยและครบวงจร รวมถึงการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรม และรักษาสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม
หัวข้ออบรมสัมมนา

ระดับชั้น 1- 4

ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทุกระดับชั้น

                ระดับชั้น 1 ใช้เวลาสอบ 90 นาที

                ระดับชั้น 2 ใช้เวลาสอบ 75 นาที

                ระดับชั้น 3 ใช้เวลาสอบ 180 นาที

                ระดับชั้น 4 ใช้เวลาสอบ 180 นาที

                ***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***


รายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น และ เอกสารในการสมัคร

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 1 – 3 เดือน หรือต้องมีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว

3. เข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเลและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบื้องต้น

4. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1ปี

3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง

6. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา ม.3

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

• มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

– ผลงาน:- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย จำนวน 2 รายการ

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

2. อายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบเอกสาร ด้านราคาทรัพย์ ด้านวิเคราะห์ราคาประเมินทางราชการ ด้านการวิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์ความสามารถของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การตลาด ด้านการบริการหลังการขาย และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง


6. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

• มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

– ผลงาน:- หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา จำนวน 3 รายการ

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

3. วิเคราะห์ นำเสนอลูกค้า และสรุปผลการปฏิบัติงานได้

4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด ด้านการตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการตรวจสอบนโยบายภาครัฐ ด้านการวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การขาย ด้านการนำเสนอเอกสาร ด้านการทำนิติกรรมและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

5. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

6. มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ

7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

• มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปีขึ้นไป

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

– ผลงาน:- หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา จำนวน 5 รายการ


สถานที่สอบ ห้องสอบ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นริศร อุไรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ (การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์)

Chief Executive Operating(CEO), Estate Corner Co.,Ltd.

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไปในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ " นายหน้าอสังหาริมทรัพย์และสอบปรับระดับ " (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมาแล้ว )
สถานที่จัดงาน

The Corner Business Center อาคาร CW (Cyber World)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 350.00 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัคสอบ

นายหน้าอสังหาริทรัพย์ชั้นที่ 1 = 350 บาท  ( รวมค่าใบประกาศ )

นายหน้าอสังหาริทรัพย์ชั้นที่ 2 = 400 บาท ( รวมค่าใบประกาศ )

นายหน้าอสังหาริทรัพย์ชั้นที่ 3 = 450 บาท ( รวมค่าใบประกาศ )

นายหน้าอสังหาริทรัพย์ชั้นที่ 4= 500 บาท ( รวมค่าใบประกาศ )

สอบปรับระดับทุกระดับชั้น = 600 บาท ( รวมค่าใบประกาศ )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณศุภญาณี (น้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ :0922948999

หากท่านต้องการสมัคร สอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อสังหาริมทรัพย์, อบรมสัมมนานายหน้าอสังหาริทรัพย์, อบรมฟรี, นายหน้าขายบ้าน, สอบบัตรนายหน้า, สอบวัดระดับมาตราฐานอาชีพนายหน้า
หลักสูตร กฏหมายอสังหาฯ ที่นักลงทุนต้องรู้(RE100)
24000บาท
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง กับที่ดินและมีผล
สัมมนารับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม
หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131
8000บาท
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันสอน / ฝึกอบรมมืออาชีพด้านอสังหาฯ จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อบรม 3 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%) พร้อมหนังสือประกอบการอบรม / บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน เครื่องดื่มกาแฟ / โอวัลติน บริ
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์  Certified Pro Real Estate Brokers.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายหน้าอสังหาฯ...นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี…!!!
การสัมมนาแนะนำอาชีพ ในหลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาแนะนำอาชีพ หลักสูตรพื้นฐานสู่การเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปูพื้นฐานสู่การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 2 / 2563)
7500บาท
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถนำหลักฐานการอบรม ไปสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์  Certified Pro Real Estate Brokers.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตัวแทนนายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด เปิดรับตัวแทนอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ โอกาสสร้างผลตอบแทนสูง
Negotiation for Success ( สุดยอดการเจรจาต่อรองทางอสังหาริมทรัพย์ )
3999บาท
อย่าพลาดโอกาสทางอสังหาริมทรัพย เพียงเพราะคุณเจรจาต่อรองไม่เป็น ให้ความรู้และประสบการณ์ของผู้สำเร็จจริง มาช่วยคุณในทุกการเจรจาต่อรอง ด้วยหลักการง่ายๆ เพียง 15 ข้อ 15 เคล็ดลับ ของปรมาจารย์ระดับโลกอย่าง T.harv Eker พร้อม Workshops Board Games ด้านอสังหาริม