เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า

จำนวนคนดู 121 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้นำในการให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดอย่างทันสมัยและครบวงจร รวมถึงการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรม และรักษาสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม
หัวข้ออบรมสัมมนา

ระดับชั้น 1- 4

ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทุกระดับชั้น

                ระดับชั้น 1 ใช้เวลาสอบ 90 นาที

                ระดับชั้น 2 ใช้เวลาสอบ 75 นาที

                ระดับชั้น 3 ใช้เวลาสอบ 180 นาที

                ระดับชั้น 4 ใช้เวลาสอบ 180 นาที

                ***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***


รายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น และ เอกสารในการสมัคร

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 1 – 3 เดือน หรือต้องมีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว

3. เข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเลและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบื้องต้น

4. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1ปี

3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง

6. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา ม.3

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

• มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

– ผลงาน:- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย จำนวน 2 รายการ

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

2. อายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบเอกสาร ด้านราคาทรัพย์ ด้านวิเคราะห์ราคาประเมินทางราชการ ด้านการวิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์ความสามารถของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การตลาด ด้านการบริการหลังการขาย และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง


6. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

• มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

– ผลงาน:- หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา จำนวน 3 รายการ

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

3. วิเคราะห์ นำเสนอลูกค้า และสรุปผลการปฏิบัติงานได้

4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด ด้านการตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการตรวจสอบนโยบายภาครัฐ ด้านการวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การขาย ด้านการนำเสนอเอกสาร ด้านการทำนิติกรรมและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

5. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

6. มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ

7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

• วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

• มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปีขึ้นไป

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

– ผลงาน:- หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา จำนวน 5 รายการ


สถานที่สอบ ห้องสอบ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อสังหาริมทรัพย์, อบรมสัมมนานายหน้าอสังหาริทรัพย์, อบรมฟรี, นายหน้าขายบ้าน, สอบบัตรนายหน้า, สอบวัดระดับมาตราฐานอาชีพนายหน้า
สัมมนา online live สดนายหน้าอสังหาฯ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางอาชีพให้กับผู้ที่มองหาอาชีพเสริม
นายหน้าอสังหา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เบื่อไหม..เรียนนายหน้าอสังหา มาหลายคอร์สก็ยังไม่เห็นผล.. ลงมือทำแล้วเงินก็ยังไม่มา?? . ⭕️ปี 2563..หลายคนอยากเป็นนายหน้าอสังหา ถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหน?? มัวแต่คิดไม่ลงมือทำ..เด๋วคนอื่นก็ทำกันเต็มsocial แล้วคุณ..จะมานึกเสียดายภายหลัง . ✅คอร์ส” ทำทันที
อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฟรี! เพียง2วันเท่านั้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันฝึกและสอนวิชาชีพนายหน้านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จัดคอร์สฟรี (100%) ให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นความรู้ระดับพื้นฐาน
หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2500บาท
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
หลักสูตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Online) Professional Real Estate Broker.
2500บาท
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย