เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 451 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา  

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภทต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยสถานประกอบกิจการตามข้อ 1-5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ 6-14 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย ซึ่งผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมและสัมมนานี้นั้น จะช่วยให้พนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ

 ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการของท่านจัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ทางบริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาครั้งนี้

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถหาแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้ 

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในสถานประกอบกิจการได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการฝึกอบรมและสัมมนา

วันที่ 1

ระยะเวลา                                                                         หัวข้ออบรม

08.00 - 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.               ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)

08.45 - 10.30 น.               หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

                                         (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

10.30 - 10.45 น.               พักทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.               หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (ต่อ)

                                         (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.               หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

                                         (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ

                                         กระทรวงแรงงาน  

14.45 - 15.00 น.               พักทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.               หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ) 

                                         (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

                                         และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ  

วันที่ 2

ระยะเวลา                                                                         หัวข้ออบรม

08.00 - 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น.               หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

                                         (ก) การตรวจความปลอดภัย

                                         (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

                                         (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

09.00 - 10.30 น.               หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน (ต่อ)

                                         (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

10.30 - 10.45 น.               พักทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.               หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

                                         (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

                                         (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

                                         (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.45 น.               หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย (ต่อ)

                                         (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

                                         (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

                                         (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

14.45 - 15.00 น.               พักทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.               หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย (ต่อ)

                                         (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

                                         (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

                                         (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

16.00 - 16.30 น.               ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)

Sponsored
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดส...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร