เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 134 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 7 พฤษภาคม 2563 - 8 พฤษภาคม 2563

เวลา 08:00 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 1 มิถุนายน 2563 - 2 มิถุนายน 2563

เวลา 08:00 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 56 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 2 กรกฎาคม 2563 - 3 กรกฎาคม 2563

เวลา 08:00 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 87 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา  

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภทต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยสถานประกอบกิจการตามข้อ 1-5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ 6-14 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย ซึ่งผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมและสัมมนานี้นั้น จะช่วยให้พนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน" สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ

 ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการของท่านจัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ทางบริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาครั้งนี้

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถหาแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้ 

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในสถานประกอบกิจการได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการฝึกอบรมและสัมมนา

วันที่ 1

ระยะเวลา                                                                         หัวข้ออบรม

08.00 - 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.               ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)

08.45 - 10.30 น.               หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

                                         (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

10.30 - 10.45 น.               พักทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.               หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (ต่อ)

                                         (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.               หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

                                         (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ

                                         กระทรวงแรงงาน  

14.45 - 15.00 น.               พักทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.               หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ) 

                                         (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

                                         และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ  

วันที่ 2

ระยะเวลา                                                                         หัวข้ออบรม

08.00 - 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น.               หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

                                         (ก) การตรวจความปลอดภัย

                                         (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

                                         (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

09.00 - 10.30 น.               หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน (ต่อ)

                                         (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

10.30 - 10.45 น.               พักทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.               หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

                                         (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

                                         (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

                                         (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.45 น.               หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย (ต่อ)

                                         (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

                                         (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

                                         (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

14.45 - 15.00 น.               พักทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.               หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย (ต่อ)

                                         (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

                                         (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

                                         (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

16.00 - 16.30 น.               ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย


พนักงานระดับหัวหน้างานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Foreman, Supervisor , หัวหน้าแผนก ปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแล ควบคุมและบังคับบัญชา 


สถานที่จัดงาน

โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ

บางพลี | สมุทรปราการ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท อัตราค่าลงทะเบียน

- 2,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%) 

ระยะเวลาอบรม

- 2 วันทำการ (12 ชั่วโมง)

หมายเหตุให้บริการ :

- กำหนดการและสถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางสถาบันจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วัน

- รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน/รุ่น

- ชำระเงินก่อนอบรม / ภายในวันอบรมหรือหลังวันอบรม (เครดิตเทอม 30 วันสำหรับนิติบุคคล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:นายธนพล ศรีมูล
เบอร์โทรศัพท์ :02-509-1140-41

หากท่านต้องการสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน (Workload Analysis & Workforce Management Workshop)
7800บาท
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People)
การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015  อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
3900บาท
เพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ
อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
3900บาท
จะเข้าใจโครงสร้างประโยคมากขึ้น และรู้จักประยุกต์ไปใช้ในการเขียน และพูด ในที่ทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน
การขายอย่างมืออาชีพ (ทั้งออกไปพบลูกค้าและประจำจุดขาย)
3800บาท
การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย คือ บุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่ท่าน เตรียมพร้อม และพัฒนา เพิ่มกลยุทธ์ สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800 บาท (ยังไมบาท
ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนท
การใช้งาน Power Point
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)