บันทึกสำเร็จ...

วรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,การตลาด/การขาย,พัฒนาธุรกิจ SME (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การสร้างแบรนด์, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, สำหรับหาคอนเนคชั่นและจับคู่ธุรกิจ)

จำนวนเข้าชม 44458 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด, เป็นที่ปรึกษาทางด้านมหกรรม-เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และวิทยากรผู้ร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการทางด้าน 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องเดื่ม 2. งานพิธีการและรายละเอียดการค้าระหว่างประเทศ 3. กลยุทธ์ทางด้านบริหารและวางแผนธุรกิจ-การตลาด 4.ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ประสบการณ์

1. ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด, ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร-เครื่องดื่ม, และสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ด้วย FMCG INNOVATION & CREATIVE CONCEPT

2. กรรมการผู้จัดการบริษัท วาสนา แอสเมค (กัมพูชา) จำกัด ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

3. กรรมการผู้จัดการบริษัท วาสนา เล่อยั่วเทียน ไชน่า จำกัด ดำเนินธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทสำนักงานใหญ่จากประเทศไทย


ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ 

1.ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการคัดสรร โครงการ Prime Minister’s Award 2020 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศภายใต้ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563

2.อาจารย์พิเศษภาควิชา Data science ในวิชาการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์การค้ายุคใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

3.กลยุทธ์โลกการค้าดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งและร้านค้าออนไลน์ เชื่อมตลาด CLMV ธนาคารกรุงเทพ

https://www.youtube.com/watch?v=8lcp-hVH1W8&feature=youtu.be

4.วิทยากรอบรมโครงการ “ผู้ประกอบการจังหวัดนคราชสีมาสู่การค้า และเจรจากาค้าระหว่างประเทศ” ภายใต้การทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

5.ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรมในโครงการ SHIFT UP TO GLOBAL รุ่น 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

6.ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยาการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และเจรจาการค้าทางธุรกิจของสำนักงานพาณิชย์ยะลา,สำนักงานพาณิชย์ปัตตานี และสำนักงานพาณิชย์นราธิวาส ภายใต้ปีงบประมาณ 2563 (แล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม)

7.ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรม “เจรจาธุรกิจและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” ของหน่วยงาน สถาบันอาหาร, กระทรวงอุตสาหกรรม ในการนำพาผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา, ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 

8.เป็นกรรมการคัดสรรผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกสู่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้กับหน่วยงาน สถาบันอาหาร, กระทรวงอุตสาหกรรม

9.อบรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การสร้าง “ร้านค้าออนไลน์ยุคใหม่ ผ่าน E-Commerce” มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ด้วยแอพลิเคชั่น ALIBABA,THAITRADE,SHOPEE และ THAILANDPOSTMART

10.วิทยากรอบรมในหัวข้อ “แผนธุรกิจสภาวะเศรษฐกิจและการค้าไทยสู่สากล” ในโครงการ คพอ. ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา

11.ได้รับเกียรติเป็นผู้ร่างหลักสูตรและพัฒนาทีมวิทยากรในหลักสูตร Train to the Trainer ในโครงการ “การพัฒนา

ผู้ประกอบการตลาดยุคดิจิตัล” โดย 5 หน่วยงานพันธมิตรประกอบการด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, สำนักพาณิชย์จังหวัดลำปาง, สมาคมส่งออกข้าว

12.เป็นผู้ร่างหลักสูตรและอบรมศักยภาพผู้ประกอบการในหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่” ภายในต้โครงการ “การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิตอล” คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยภราชภัฎลำปาง

13.เป็นผู้ร่างหลักสูตรและอบรมศักยภาพผู้ประกอบการในหลักสูตร “ส่องตลาดจีนยุคสงครามการค้าเทรดเวอร์ และการนำเข้าส่งออกสินค้าไทยในตลาด CLMV” ภายในต้โครงการ “การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิตอล” คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยภราชภัฎลำปาง

14.เป็นผู้ร่างหลักสูตรและอบรมศักยภาพผู้ประกอบการในหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์เจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ภายในต้โครงการ “การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิตอล” คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยภราชภัฎลำปาง

15.ผู้ดำเนินการจัดเจรจาและนำพาผู้ประกอบการไทย เจรจาการค้าระหว่างประเทศ “คุนหมิง” ประเทศจีน และการเจรจาการค้าภายในประเทศ” ภายในต้โครงการ “การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิตอล” คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยภราชภัฎลำปาง

16.ได้รับเกียรติเป็นผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรมให้กับโครงการ “หลักสูตรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสาหรับ SMEs [ SMEs Shift up to Global ]” สถาบันวิสาหกิจขนาดกล่องและขนาดหย่อยอุตสาหกรรมการผลิต (WWW.SMI.OR.TH) ครอบคลุม 4 จังหวัด, 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

17.ตัวแทนภาคเอกชนด้านผู้ประกอบการส่งออก, ร่วมเสวนาการพัฒนาและโอกาสทางด้านการค้าระหว่างประเทศให้ผู้บริหารสำนักงานพาณิชย์ 76 จังหวัดทั่วไทย, หนึ่งในโครงการพาณิชย์สัญจร กระทรวงพาณิชย์

18.ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาลาล WORLD-HAPEX 2019-2020 ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19.เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์+บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ภายในการกำกับดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20.ร่างหลักสูตรและวิทยากรบรรยายในโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารฮาลาล จังหวัดภาคมต้ชายฝั่งอันดามันภายใต้หัวข้อ “Andaman Province to Global” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

21.อบรมพัฒนาผู้ประกอบการสหกรณ์และพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์+บรรจุภัณฑ์และวางแผนการตลาด, กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22.กรรมการในการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและช่องทางออนไลน์สู่ตลาดอาเซียน+6 ของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

23.ผู้ร่างหลักสูตรอบรมและพัฒนาผูประกอบการภาคเกษตร เพื่อสร้างโอกาสการค้า-การตลาด ในหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ แก่ใหม่ รวยพันล้านในยุค DISRUPTION” ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24.ประชุมและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดให้กับบริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตเบเกอรี่ “เลอแปง” และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ในกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ CPF

25.ร่างหลักสูตรและวิทยากรเกี่ยวกับ “วางแผนระบบสินค้าคงคลัง และ LOGISTIC & SUPPLY CHAIN” ให้กับบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จังหวัดบุรีรัมย์

26.เป็นผู้พัฒนา-ร่างหลักสูตร และออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายในศูนย์โลจิสติกและตลาดการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

27.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการในหลักสูตร “พัฒนาผลิตภัณฑ์เจาะตลาดแดนมังกร” ของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC 4.0, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

28.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์+บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC 4.0, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี ครอบคลุมทั้งหมด 9 จังหวัด และต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2562

29.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนคัดสรรผู้ประกอบการสู่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน, ภายใต้การกำกับดูแล “ประชารัฐรักสามัคคี”

30.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้, เพื่อพัฒนาส่งเสริมและต่อยอดการตลาด+ธุรกิจ ในกลยุทธ์ Branding & Marketing


งานที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี (ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์)


1.ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาให้กับ “กรมการค้าต่างประเทศ (DFT),กระทรวงพาณิชย์” ในการจัดแสดงมหกรรมสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และมีการประชุมร่วมกงสุลใหญ่ รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย

2.ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาให้กับ “กรมการค้าต่างประเทศ (DFT),กระทรวงพาณิชย์” ในการจัดแสดงมหกรรมสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และเมืองพะโค ประเทศเมียนมา

3.ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาให้กับ “กรมการค้าต่างประเทศ (DFT),กระทรวงพาณิชย์” ในการจัดแสดงมหกรรมสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ณ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสกับนักธุรกิจมาเลเซีย

4.พัฒนาผู้ประกอบการ และที่ปรึกษาคัดสรรผู้ประกอบการออกงานแสดงสินค้า Halal Thaifex 2019 “SMART HALAL 2019” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5.ที่ปรึกษาโครงการและดำเนินการจัดเสวนาและเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการไทย และอินโดนีเซีย โดยดำเนินการที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

6.ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ “วางแผนการตลาดและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มหกรรมการค้าชายแดนใต้ไทย-มาเลเซีย” กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

7.ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน, สำนักพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อจัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 4 ประเทศ คือ ไทย,ลาว,กัมพูชา และมาเลเซีย

8.ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาด้วยตนเอง สำหรับผู้ประกอบการภาคใต้ 11 จังหวัด, จัดโดยสำนักพาณิชย์จังหวัดสงขลา

9.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการ “ โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่ภาคใต้)” ในหัวข้อ “ อบรมความรู้พื้นฐานแนวคิดการทำธุรกิจยุค 4.0” ของ สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการ “ โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่ภาคใต้)” ในหัวข้อ “ อบรมความรู้พื้นฐานแนวคิดการทำธุรกิจยุค 4.0” ของ สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11.พัฒนาผู้ประกอบการเชิงเสวนาปฏิบัติการ “กลยุทธ์นวัตกรรม กลยุทธ์การตลาด” ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 

12.ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม “โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

13.อบรมเชิงปฏิบัติการ “รอบรู้มาตรการการค้าเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ”เพื่อพัฒนาโครงการThailand & Malaysia “Southern border trade exhibition 2019”

14.ผู้ร่างหลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างโอกาสทางการค้ากับกรมการค้าต่างประเทศ” และเป็นผู้ประสานการจัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศในจังหวัดเศรษฐกิจกับผู้แทนทางการค้าต่างประเทศ,ภายใต้การกำกับดูแลกรมการค้าต่างประเทศ,กระทรวงพาณิชย์

15.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมผู้ประกอบการ “หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสู่ความสำเร็จ” ธนาคารเพื่อการส่งออก (EXIM-BANK THAILAND) ร่วมกับ E-ACADEMY, สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

16.วิทยากรอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ “BBL Trade Expert Leader Program”  ของธนาคารกรุงเทพในหัวข้อ e-Commerce Platform และการทำ Digital Marketing เพื่อการเข้าตลาด CLMV และทีมงาน ร่วมเป็ หนึ่งในเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในเรื่องแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และ Digital Marketing

17.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมผู้ประกอบการ ““การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์” จังหวัดนครราชสีมา

18.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมผู้ประกอบการ “การยกระดับการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ

ท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

19.ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลยสู่ THAILAND 4.0 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” โดยสำนักพาณิชย์จังหวัดเลย

20.ผู้ร่างหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในวิชา 1. กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ / 2. การวางแผนการตลาดด้วย BRANDING & MARKETING / 3. เจาะตลาดกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ / 4. จิตวิทยาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การทำงานร่วมของมหาวิทยาลัยในโครงการ 

Mini Enterprenuer และนำพาผู้ประกอบการเจรจาการค้า ณ ต่างประเทศ

21.ร่างหลักสูตรและอบรมหลักสูตร “Southern Thailand Halal to the World ฮาลาลแดนใต้ไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก”, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

22.ผู้วิเคราะห์และประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP)”,กระทรวงมหาดไทย

23.วิทยากรผู้อบรมและออกแบบผลิตภัณฑ์+บรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ “พัฒนาชุมชน” กระทรวงมหาดไทย

24.อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561เรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” สำนักพาณิชย์จังหวัดสตูล

25.วิทยากรและที่ปรึกษา”ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยกับโอกาสการค้าในตลาดจีน” ในงาน THAIFEX 2018

26.ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม เพื่อพัฒนาอบรมผู้ประกอบ “โครงการ เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งส่งออก  (Express Exporter)”5 จังหวัดไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

27.ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม เพื่อพัฒนาอบรมผู้ประกอบ “โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่  (Express Exporter Plus)” 5 จังหวัดไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

28.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดสินค้าและบริการฮาลาล รุ่นที่ 2 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

29.ที่ปรึกษาการตลาดธุรกิจและอบรมผู้ประกอบการ “แบรนด์ท้องถิ่น บนเวทีการค้าสากล”, กลุ่มการแพทย์แผนไทย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

30.ที่ปรึกษาการตลาดธุรกิจและอบรมผู้ประกอบการ “มิติ ศักยภาพใหม่ “แบรนด์ท้องถิ่น” สู่ตลาดสากล, 

สำนักพาณิชย์จังหวัดเลย, กระทรวงพาณิชย์

31.เป็นที่ปรึกษาโครงการ และผู้เชียวชาญเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานโรงงานให้กับผู้ประกอบการจังหวัดกาฬสินธุ์ในโครงการพัฒนา “นวัตวิถี” กรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย

32.วิทยากร(อาจารย์พิเศษ) ให้กับ กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิเช่นหลักสูตร 

“ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม” “สร้างโอกาสขาย..ก่อนลงทุน” ใน CLMV+จีน

33.วิทยากร(อาจารย์พิเศษ) ให้กับ กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรม อาทิเช่นหลักสูตรกลยุทธ์พัฒนาสินค้า เจาะตลาดการค้า CLMV ภาคการตลาดเวียดนาม+จีน+ลาว, สร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์โกอินเตอร์ “  แบรนด์ไม่ดังก็ขายได้”

34.เป็นผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรบรรยาย  “การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศและการตลาดยุค 4.0” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และนครราชสีมา

35.วิทยากรบรรยายและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเลย ภายใต้กรมส่งเสริมอุสาหกรรมเขตที่ 4 หลักสูตร“พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้าเวียดนาม-จีน-ลาว”

36.วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้วย Branding & Marketing 4.0” และ 

“เจาะตลาดการค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ HORECA ประเทศกัมพูชา” ให้กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครราชสีมา

37.อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง”เจาะลึกตลาดการค้าใน CLMV+จีน สร้างความสำเร็จได้อย่างไร”,”โอกาสนักธุรกิจไทยกับการค้าประเทศจีน” ฯลฯ

38.วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุมในหัวข้อ “เจาะลึกตลาดการค้าจีน โอกาสและความท้าทาย” และ “เจาะลึกตลาดการค้าใน CLMV+จีน สร้างความสำเร็จได้อย่างไร”

39.วิทยากรอบรมและประเมินผู้ประกอบการเพื่อสู่ตลาด Thaifex 2018และตลาดต่างประเทศ “โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,

กระทรวงพาณิชย์

40.อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

41.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาด CLMV จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่,

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

42.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาด CLMV จังหวัดพัทลุง สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่,

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

43.วิทยากรอาจารย์บรรยายในงานแสดงศักยภาพสินค้าไทย “ASEAN RETAIL 2017” งานแสดงระดับภูมิภาพอาเซียน

44.วิทยากรอบรมในหัวข้อ “THE FUTER  MARKETING & SUSTAINABILITY TO BRANDING Conference 2018”

45.เป็นหนึ่งในผู้ให้ข้อมูลทางการค้า ณ ประเทศกัมพูชา กับธนาคารกสิกรไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับ

ผู้ประกอบการ

46.ที่ปรึกษาพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ (สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี) ในโครงการ “สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ผลิตชุมชน”

47.เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการออกแบบงานกราฟิกเพื่อโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน เน็ตดีไซน์ (NetDesign)

48.เป็นวิทยากรอบรมให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ในหัวข้อ “การสร้างแบบทดสอบออนไลน์”

49.ผู้เขียนหนังสือธุรกิจและการตลาด มีจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำ

50.มีผลงานทางด้านหนังสือตำราวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกราฟิก ทั้งสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, เน็ตดีไซน์ และรีไวว่า เป็นต้น มีผลงานการเขียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน 

51.อบรมและสร้างสรรค์สื่อการสอนออนไลน์ “โอกาสหรือวิกฤติในตลาดการค้า CLMV” ร่วมกับ EDUMALL 

52.บรรยายพิเศษเรื่อง “ตลาดส่งออกโอกาสและทางรอดของ SME ไทย” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

53.บรรยายพิเศษ โครงการ FOOD VALLEY เรื่อง “GLOBAL EXPORTER การค้าระหว่างประเทศ CLMV และจีน, 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

54.อบรมพัฒนาผู้ประกอบการในหัวข้อ “ค้าขายส่งออกอย่างไรให้สำเร็จใน CLMV+จีน” และมีการออกอากาศทางช่องทีวี TNN24 และออกอากาศทางทีวีประเทศจีน ASEAN REPORT ช่อง TNN24

www.youtube.com/watch?v=s3P-L-7zbTE (เริ่มนาที 15.33) 

55.ออกรายการทีวี “อยากคุ้ย อยากคุย” เป็นรายการเกี่ยวกับวงการธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการพัฒนาสินค้าและส่งออก

56.ส่งเสริมและนำผู้ประกอบการไทยไปสำรวจตลาดและเจรจาการค้ากับผู้นำเข้า/ผู้ซื้อสินค้า ณ ต่างประเทศด้วยตนเอง

57.ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมผู้ประกอบการ “การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยหลัก 

UNIVERSAL DESIGN” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

58.อบรมพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการส่งออก “โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนเส้นทางวงแหวน

พนุวัฒนธรรม” เรื่อง “การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ส่งออก” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

59.พัฒนาหลักสูตรและอบรมผู้ประกอบการ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่” สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

60.พัฒนาหลักสูตรและอบรมผู้ประกอบการ YSF “Young Smart Farmer เกษตรไทย ก้าวไกลสู่การค้าโลก” สำนักงาน

61.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

62.ที่ปรึกษา,วิทยากรอบรมและผู้ประเมินผู้ประกอบการ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัดภาคใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” เพื่อส่งเสริมให้ออกงานแสดงสินค้า THAIFEX” กระทรวงพาณิชย์

63.ได้รับเกียรติเป็นผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรมให้กับ “กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม” เพื่อมุ่งเน้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ / สินค้า ให้เข้ากับตลาด 4.0

64.ร่วมเสวนากับนักธุรกิจกลุ่มวงกลม “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ของสำนักกองแพทย์แผนไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ NEA

65.ร่วมเสวนากับนักธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจแบ่งปันประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ, โครงการต้นกล้า ทู โก, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

66.ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้เชียวชาญ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการค้า และการค้าระหว่างประเทศ”

67.ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการไทย ด้านธุรกิจและการตลาด, ตลอดจนประสานงานกับผู้นำเข้าต่างประเทศเพื่อให้สินค้าสามารถดำเนินการขายและเติบโตที่ต่างประเทศ 

68.ให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ กับผู้ประกอบการเอกชน
Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

 • ทั้งหมด
 • อบรม Digital transformation
 • อบรม นำเข้า ส่งออก
 • อบรม Risk management
 • อบรม พัฒนากลยุทธ์ Strategic Development
 • การตลาด
 • อบรม การตลาด
 • อบรม โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน
 • อบรม การขาย
 • อบรม Project management
 • การบริหาร
 • อบรม Business Development
 • อบรม จัดซื้อ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »