บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์สุทัศน์  ใหญ่อินทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 9048 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ (Communication and Service Professionals) ด้วยเทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ(HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Certification

• Amazing Sticky Presentations: ANG TIAN TECK, 2016

• Train the Trainer Course: Taweewan Kamonbut, 2014

• Management Problem Solving and Decision Making Program (PSDM) : Kepner-Tregoe, 2007

• Coaching for Performance: Pakorn Wongratanapiboon, 2015

• Effective Influencing Skills (GE Capital): Jaturon Neimwiwat, 2014

• Landmark Forum Advanced Course: Landmark Education International, 2010


ประสบการณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากรด้านการสื่อสาร การบริการและภาวะผู้นำ


หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 •  หลักสูตร 7 Technique High Impact Presentation
 •  หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอ (Effective Presentation Skill)
 •  หลักสูตร การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
 •  หลักสูตร ทักษะหัวหน้ายุคใหม่ 4.0 (Effective Supervisory Skills)
 •  หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill)
 •  หลักสูตร เพิ่มเวลาเพิ่มโอกาสสำเร็จ (Effective Time Management)
 •  หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ (Effective Handling Customer Complaints)


ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์กว่า 12 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด ประเทศไทย (FWD) ตำแหน่ง : People Development Manager 
 • บริษัทอยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด (Krungsri Consumer Group) ตำแหน่ง : Learning & Development Manager
 • บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (ธนาคารธนชาต) ตำแหน่ง : Training Specialist
 • บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด (ธนาคารกสิกรไทย) ตำแหน่ง : Trainer Customer Service, Call Center

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

• หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอ (Effective Presentation Skills)

• หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ

• หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)

• หลักสูตร ทักษะหัวหน้าเชิงรุก (Proactive Leadership Skills)

• หลักสูตร Effective Time and Task Management


Sponsored
อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit

วัตถุประสงค์1.รู้จักมาตรฐาน, ภาพรวมของอนุกรม VDA ทั้งหมดและความสำคัญของระบบ VDA 6.32.เข...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

 • ทั้งหมด
 • อบรม Customer Complaint
 • อบรม Time Management
 • อบรม Growth Mindset
 • อบรม Communication Skill
 • อบรม Presentation skill

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »