เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66862

จำนวนคนดู 2023 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การสัมภาษณ์และคัดเลือกคนในปัจจุบัน ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งขึ้น เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีกำลังคนที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ แต่หลาย ๆ องค์กรมักจะประสบปัญหา เช่นหาคนที่ต้องการไม่ได้ จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับงาน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้อย่างมืออาชีพ และได้ผลลัพธ์ตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการคัดเลือกคน และเทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์รูปแบบต่าง ๆ

3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
    •ความหมายที่แท้จริงของ “คนเก่ง และดี” ที่องค์กรต้องการ

    •การกำหนดคุณลักษณะของคนเก่งและดี ตามบริบทเฉพาะขององค์กร

    •Job Analysis กับการหาความต้องการคุณสมบัติของคนแต่ละตำแหน่งงานเพื่อการคัดเลือก

     Workshop : การวิเคราะห์งานเพื่อหาความต้องการคุณสมบัติเพื่อการคัดเลือกพนักงาน

    •เครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน

         oเครื่องมือการทดสอบ

         oเครื่องมือในการสัมภาษณ์

         oเครื่องมือในการตรวจสอบ

    •ประเภทของการสัมภาษณ์คัดเลือกคนในปัจจุบัน

    •บทบาทหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ ตั้งแต่การเตรียมการก่อนสัมภาษณ์ เปิดสัมภาษณ์ กระบวนการสัมภาษณ์ และ ปิดการสัมภาษณ์

    •หลักเกณฑ์ที่ผู้สัมภาษณ์ควรใช้ในการพิจารณาผู้ถูกสัมภาษณ์

    •เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนแต่ละ Style

    •หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การตั้งคำถาม /และตัวอย่างชุดคำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์

    • การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถาม (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคำถาม(Unstructured Interview)

    •การวิเคราะห์ Resume ของผู้สมัคร และการตั้งคำถามจาก Resume

    •เทคนิคการตั้งคำถามประเภทต่างๆ เช่น

         oคำถามเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยา (Bsehavioral Question)

         oคำถามเพื่อดูแนวคิดและทัศนคติ (Attitude Questions)

         oคำถามเชิงสถานการณ์ (Situational Questions)

         oการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ Competency เช่น การใช้เครื่องมือ STAR Technique เป็นต้น

    Workshop : ฝึกปฏิบัติออกแบบชุดคำถาม ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานประเภทต่าง ๆ

    •การออกแบบฟอร์มการประเมินผู้ถูกสัมภาษณ์และเทคนิคการให้คะแนน

    •การแก้ไขปัญหาระหว่างการสัมภาษณ์ อาทิเช่น

         oผู้ถูกสัมภาษณ์เงียบไม่ค่อยพูด

         oผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบไม่ตรงคำถาม

         oผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามแย้งกันเอง

    •กาวิเคราะห์และประเมินผู้ถูกสัมภาษณ์จากการตอบคำถามที่แตกต่างกันของแต่ละคน

    •เทคนิคการจับโกหกของผู้ผู้ถูกสัมภาษณ์

    •Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์

    Workshop : แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติ (Role-Play) ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Role-Play, Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์, STAR Technique, Bsehavioral Question, Attitude Questions, Situational Questions

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด