ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรและพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนคนดู 297 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนําเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

วันที่ 1 ความรู้ การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ (บรรยายโดย อ.วัชระ ปิยะพงษ์) 

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 

   o การไหลของวงจรการนำเข้า-ส่งออกที่สำคัญ 

   o กระบวนการนำเข้า 

   o กระบวนการส่งออก 

   o การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก 

  o กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขายหรือ Order ในการนำเข้า-ส่งออก 

• ขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   o ขั้นตอนในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Import-Export Process) 

   o เอกสารทางการเงิน (Financial Document) 

   o เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document) 

   o เอกสารทางการค้า (Commercial Document) 

• กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย 

   o เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย 

   o ตรวจสอบสถาภาพทางการเงินของผู้ซื้อ 

2. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย 

   o ข้อควรระวัง 

   o เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง 

   o พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า 

3. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 

4. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2020) 11 เทอม 

5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชําระเงิน 

   o Letter of Credit (L/C) ชําระด้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

   o Bills For Collection (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร 

   o Consignment การฝากขาย 

   o Open Account (O/A) ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ 

   o Cash Advanced Payment การชําระเงินล่วงหน้าหรือการชําระด้วยเงินสด 

6. การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด 

    o เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ 

    o การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของ UCP 600 เป็นตัวพิจารณา 

    o การขอแก้ไข L/C (Amendment) ที่ถูกต้อง 

7. การขอให้มีการยืนยันการชําระเงินเพื่อลดความเสี่ยง 

8. การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร 

9. การทำ Insurance ในการส่งออก 

10.วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น 

    10.1 การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C 

    10.2 การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ) 

    10.3 การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย 

11.เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ 

12. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ 13. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า 

วันที่ 2 การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(บรรยายโดย อ.วิชัย มากวัฒนสุข) 

1. กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก 

2. ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก เช่น 

    2.1 อากรศุลกากร 

    2.2 ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 

    2.3 อากรชั่วคราวและอากรพิเศษตามมาตราการ AD, Safeguard 

    2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม 

4. การผ่านแดน – ถ่ายลำ 

5. พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6. การประเมินอากรศุลกากร ราคาศุลกากร พิกัดอัตราอากร 

7. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 

8. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 14 (FTA) 

9. การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากร 

10. เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 

11. พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

12. การส่งของออกแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง (ใบสุทธินำกลับ) 

13. ปัญหา ข้อควรระวังในการนำเข้า-ส่งออก 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : 

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้า 


วิธีการสัมมนา บรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, นำเข้า-ส่งออก, พิธีการศุลกากร, นำเข้า, ส่งออก, ภาษีศุลกากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด