หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)

จำนวนคนดู 79 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO) เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและลูกน้องผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรจึงควรสนับสนุนให้หัวหน้างานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้เป้าหมายของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อให้ได้ชื่อว่า “หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายชม”


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :

1. เพื่อทำให้เข้าใจบทบาท และคุณลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิผลสูง

2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างทีมงานให้ทรงพลัง

4. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน และการโค้ชให้ลูกน้องทำงานได้ตามเป้าหมาย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

   · หัวหน้างานมือใหม่ (New Supervisor) ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

   · หัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องการยกระดับสมรรถนะและทำผลงานให้ดีขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

หลักการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและองค์กรต้องการ :

     · บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานผู้เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ

     · สิ่งที่หัวหน้างานมืออาชีพควรทำและไม่ควรทำ (Do & Don’t)

     · คุณลักษณะพิเศษของหัวหน้างานมืออาชีพในธุรกิจยุค 4.0

     · จิตผู้นำ (HERO Mindset) รู้คิดเชื่อทำแบบหัวหน้ามืออาชีพ

     · จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างมนุษย์สมพันธ์ในทีมงาน

แนวทางการพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับภารกิจที่ท้าทาย :

· กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

· การวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

· หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

· ทักษะในการคิด การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

· กลยุทธ์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย DANCE Model

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานให้ลูกน้องรักและเจ้านายชม :

· การบริหารลูกน้อง 4 ประเภทตามแนว Situational Leadership

· ศิลปะการสื่อสารและประสานงานเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

· กลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทางใจในทีมงาน

· ทักษะการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Performance Coaching)

· จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (Performance Reinforcement)

หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


รูปแบบการฝึกอบรม : Training 30%, Group Coaching และ Workshop 70%


ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, หัวหน้างานมืออาชีพ, หัวหน้างาน, Supervisory

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)