บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล)

จำนวนเข้าชม 2882 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการออกแบบมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ประวัติการศึกษา

 • กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม 

 • Strategic Performance Management Successor Certified : Narongwit.com
 • Coaching Program Certified : Thai Coach
 • Life Coaching Program Certified : Semsikkhalai
 • Train the Trainer Program Certified : Top Service Trainingประสบการณ์

ประวัติการทำงาน 

 • ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนากว่า 16 ปี
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group)
  ตำแหน่ง : Manager – Learning & Development

 • บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด (TOA Group)
  ตำแหน่ง : Human Resource Business Partner

 • บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Management Solution International)
  ตำแหน่ง : HROD Consultant

 • บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Siam Commercial Group)ommercial Group)
  ตำแหน่ง : HR Specialist

ความเชี่ยวชาญ 

โปรแกรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Gen Leadership for Business Sustainability)

 • หลักสูตร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตำแหน่งาน (Talent Management & Succession Plan)
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้จัดการ (Leadership Development Programs for Manager: Smart Leader, Smart Team)
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน (Leadership Development Programs for Supervisor)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for New Supervisor)
 • หลักสูตร การบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)
 • หลักสูตร การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่อย่างมืออาชีพ (Mentor @ Work)
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)
 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (Effective Communication & Smart Personality Techniques)
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Leading Yourself for Success Life)

โปรแกรมด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

 • หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงาน (Strategic Performance Management & KPIs)
 • หลักสูตร การออกแบบและปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value)
 • หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานสู่ความสำเร็จ (Goal Setting & Action Planning for Success)
 • หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation Skills)
 • หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน (Evaluation & Feedback)
 • หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง (Performance Coaching)

โปรแกรมด้านการพัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความที่เป็นเลิศ (Service Excellence Standard)

 • หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการที่เหนือชั้นและสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Innovation & Service Culture)
 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า(Service Excellence & Customer Complaint Management)
 • หลักสูตร การออกแบบมาตฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Standard)
 • หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่งเพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริการ สำหรับหัวหน้างาน (Service Coaching for Supervisor)
 • หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Build up Service Heart)


ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบางส่วน 
Sponsored
หลักสูตรอบรม การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ 2 วัน

           การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่...

ดูรายละเอียด
การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น (Warehouse Management and Inventory Cost Reduction with Kaizen)

หลักการและเหตุผล      การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในก...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 • ทั้งหมด
 • อบรม Customer Complaint
 • อบรม Leadership
 • อบรม HRM
 • อบรม ผู้บริหาร (Manager)
 • อบรม HR
 • อบรม Communication Skill
 • อบรม Teamwork
 • อบรม Problem Solving
 • อบรม Business Development
 • อบรม พัฒนากลยุทธ์ Strategic Development
 • อบรม Growth Mindset
 • อบรม Coaching & Mindset
 • อบรม บุคลิกภาพและการพูด
 • อบรม Knowledge Management
 • อบรม Thinking
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม การขาย
 • อบรม Work Improvement/Motivation
 • การบริหาร
 • อบรม Time Management

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »