ข้อกำหนดการแปลสัญลักษณ์ GD&T และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009

รหัสหลักสูตร: 36265

จำนวนคนดู 3761 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ข้อกำหนดการแปลสัญลักษณ์ GD&T และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     ในปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพด้านการผลิตได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลายๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการดังกล่าวข้างต้น การควบคุมคุณภาพจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป  
     องค์กรจะต้องมีความเข้าใจในหลักการสำคัญของ GD&T [Geometry Dimensional and Tolerance] ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 ปัจจุบันระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิต จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงาน ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงานแล้วนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิต  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน
     ในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นรูปการผลิตด้วยการ ฉีด เป่า ตัด กลึง ไส ปั้มขึ้นรูป การประกอบ  ส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานนั้นจะถูกมองข้ามหรือถูกละเลย หรือได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นน้อยมาก หรือมีการฝึกอบรมแต่ไม่ได้จริงจังหรือเข้มงวดมากนัก ซึ่งจริงๆแล้วพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานนั้นถือว่าสำคัญอย่างมากและมีผลโดยตรงกับคุณภาพของชิ้นงาน และยอดการผลิต หลายๆโรงงานมักจะเจอปัญหาบ่อยครั้งที่พนักงานอ่าน Drawing ไม่ได้, วัดขนาดชิ้นงานผิด, ใช้เครื่องมือวัดผิด ส่งผลกระทบเวลา Setup เครื่องจักร, เริ่มผลิตชิ้นงานตัวแรก (First piece) จนไปถึงการผลิตยาวและการสุ่มตรวจสอบชิ้นงานตามช่วงเวลา ส่งผลให้เกิดงาน NG ขึ้นในกระบวนการผลิตนั่นเอง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมหาศาล Productivity ไม่ได้ งานผลิตได้ไม่พอส่งให้ลูกค้า  เสียเวลาในการ Sort งานและเสียค่าแรงพนักงานในการ Sort งาน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตทั้งนั้น
     ดังนั้นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานจะต้องสามารถอ่าน Drawing และสัญลักษณ์ GD&T ได้อย่างแม่นนยำพร้อมทั้งสามารถเลือกเครื่องมือวัด ที่จะใช้วัดขนาดชิ้นงานในแต่ละจุดได้อย่างถูกต้อง ถ้าพนักงานมีความสามารถและศักยภาพสูงจะสามารถทำให้การปรับปรุงพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.    เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน
   2.    เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing) การอ่านสัญลักษณ์ ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน GD&T
   3.    เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เครื่องมือวัดและการประยุกต์ใช้ระบบการวัดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
   4.    เพื่อลดความผิดพลาดในการวัดชิ้นงาน
   5.    เพื่อลดปัญหาด้านคุณภาพ ลดปัญหางานเคลมจากลูกค้า ลดต้นทุนการผลิต

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตรวันที่ 1

   1.    ความเข้าใจพื้นฐานด้าน Drawing
   2.    การกำหนดส่วนต่างๆ ของชิ้นงานในแบบงาน (Drawing)
   3.    ประเภทของเส้นในการอ่านแบบ
   4.    การมองภาพ 3 มิติ 2 มิติ เพื่อการเข้าใจแบบพื้นฐาน
   5.    การอ่านภาพฉายจากแบบ
   6.    เส้นให้ขนาดและสัญลักษณ์คำสั่งต่างๆ ใน Drawing
   7.    ลักษณะแบบและการอ่านแบบ
   8.    การกำหนดจุดวัดและข้อควรระวัง
   9.    ลักษณะของพื้นผิว
   10.    ข้อกำหนดพื้นฐานของพื้นผิว
   11.    สัญลักษณ์และค่าความหยาบของพื้นผิว
   12.    การกำหนดค่าความหยาบของพื้นผิว
   13.    การใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการกำหนดลักษณะของพื้นผิว
   14.    ประเภทของเครื่องมือวัดละเอียด
   15.    รายละเอียดของเครื่องมือวัดละเอียดกับการประยุกต์ใช้งาน
   16.    เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัด Measuring System Analysis (MSA)
   17.    เทคนิคการคัดเลือกเครื่องมือวัดที่ใช้วัดขนาดชิ้นงานตาม Drawing
   18.    เทคนิคการกำหนดจุดวัดใน Drawing
   19.    ตัวอย่างกรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย
   20.    กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
   21.    ถาม - ตอบ

เนื้อหาหลักสูตรวันที่ 2

   1.    กฎพื้นฐานของ Geometric Dimension and Tolerance (GD&T)
   2.    สัญลักษณ์ของ Geometric Dimension and Tolerance (GD&T)
             -    ความราบ (Flatness)                               
             -    Circular Run out
             -    ความตรง (Straightness)                        
             -    Total Run out
             -    ความกลม (Roundness)                          
             -    Profile of line
             -    ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)    
             -    Profile of surface
             -    ความขนาน (Parallelism)                       
             -    ดาตัม (Datum)
             -    ความตั้งฉาก (Perpendicular)                 
             -    สัญลักษณ์ปรุงแต่ง (Modifier)
             -    ความเอียงเป็นมุม (Angularity)               
             -    MMC, LMC
             -    ตำแหน่ง (Position)
             -    ร่วมศูนย์
             -    สมมาตร (Symmetryร่วมแกน (Concentricity))
   3.    เทคนิคการอ่านสัญลักษณ์ค่าความคลาดเคลื่อน (GD&T) บน Drawing
   4.    เทคนิคการคัดเลือกเครื่องมือวัดที่ใช้วัดขนาดชิ้นงาน (GD&T) บน Drawing
   5.    เทคนิคการกำหนดจุดตรวจวัดใน Drawing
   6.    การกำหนดค่าความหยาบของพื้นผิว ลงบน Drawing
   7.    การใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการกำหนดลักษณะของพื้นผิวลงบน Drawing
   8.    ตัวอย่างกรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย
   9.    กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
   10.    ถาม - ตอบ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร ข้อกำหนดการแปลสัญลักษณ์ GD&T และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกำหนดการแปลสัญลักษณ์ GD&T, การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด