สัมมนาออนไลน์ : หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique

จำนวนคนดู 99 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนาออนไลน์ : หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique

หลักการและเหตุผล

การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8D Report, Why-Why Analysis Technique เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


- ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ

- ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

  • ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

- การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

- เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)

  • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique

  • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram

  • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique

- รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D

  • จัดตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน (CFT, CAT, PST) (Select the Team)

  • ทำความเข้าใจกับปัญหาและลักษณะ/อาการปัญหา (Describe Problem)

  • วางแผนปฏิบัติการแก้ไขที่อาการของปัญหาเพื่อให้เกิดผลชั่วคราว

  • ปฏิบัติและทวนสอบ (Implement and Verify Short Term Corrective Actions)

  • หาและทวนสอบสาเหตุที่แท้จริง (Define and Verify Root Causes)

  • ปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวรที่สาเหตุ (Implement Permanent Corrective Actions)

  • วางมาตรการการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)

  • แสดงความยินดีกับคณะทำงาน (Congratulate your Team)

รูปแบบการฝึกอบรม

ZOOM Online

สื่อและเอกสารประกอบการบรรยาย

จัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าอบรมล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันอบรม

Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้แล...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, 8D Report, Why Why Analysis, การแก้ไขปัญหา 8D, สัมมนาออนไลน์