Mind Map และเทคนิคการจดบันทึกเพื่อการวิเคราะห์การวางงานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ

จำนวนคนดู 94 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Mind Map และเทคนิคการจดบันทึกเพื่อการวิเคราะห์การวางงานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 13 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

1. และเข้าใจธรรมชาติวิธีการคิดของมนุษย์ จุดอ่อนและข้อบกพร่องในการคิดของมนุษย์ และเรียนรู้แนวทางป้องกันจุดอ่อนและเพิ่มประสิทธิผลในการคิด

2. เทคนิคและแนวทางต่างๆในการเสริมสร้างศักยภาพการคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหา การคิดวางแผน การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

3. และมีความเข้าใจ แนวคิดและหลักการในการจัดทา Mind Map อย่างถูกต้อง

4. ได้ฝึกทักษะในการเขียน Mind Map และการจดบันทึกอย่างเป็นระบบในแบบที่สมองชอบ ซึ่งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แจ่มแจ้งกระบวนการคิดของมนุษย์

ธรรมชาติการคิดของมนุษย์ กระบวนการคิดของมนุษย์

จุดอ่อนและข้อบกพร่องในการคิดของมนุษย์

เข้าใจสาเหตุที่ทาให้แต่ละคนคิดแตกต่างกันและประสิทธิผลในการคิดไม่เท่าเทียมกัน

ปัญหาในการทางานที่เกิดจากจุดอ่อนและข้อบกพร่องในการคิด

2. ความรู้และทักษะสาคัญของคนทางานในยุคดิจิทัล ประเภทการคิดที่จาเป็นและต้องมีสาหรับหัวหน้างานและผู้จัดการเพื่อความสาเร็จในงาน

3. แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิด การเพิ่มศักยภาพการคิดสู่การเป็นนักคิดที่มีประสิทธิผลสูง

Workshop #1. ค้นหาและรู้จักจุดอ่อนในการคิดของตัวเอง

#2. เขียนความคิดให้เป็นภาพในแบบ Free Style My Map 4. Mind Map คืออะไร และเรียนรู้หลักการเขียน Mind Map อย่างถูกต้อง

เทคนิคการเสริมความจาด้วยภาพ รูป สีสัน โยงใย

5-ส เคล็ดลับการเขียน Mind Map แบบมืออาชีพ

เทคนิคการรีดเค้นความคิดด้วย Basic Ordering Idea (BOI) Technique

ฝึกคิดแนวกว้างและแนวลึก

5. การฝึกเขียนและประยุกต์ใช้ Mind Map

Workshop #3. Mind Map “Topic 1”

#4. Mind Map “Topic 2”

6. ข้อบกพร่องที่พบได้บ่อยๆในการเขียน Mind Map และแนะนาการแก้ไข

7. การนา Mind Map ไปประยุกต์ใช้

การบันทึกประชุม

การบันทึกข้อมูลและการบรรยาย

การวางแผนระดมความคิด

การวิเคราะห์ปัญหา

การจัดกลุ่มความคิดและการตัดสินใจ

8. เทคนิคการจดบันทึกแบบที่สมองชอบและคนทางานเก่งนิยมใช้

9. แนะนา Software สาหรับการเขียน Mind Map

10. สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลองประเมินตนเองเปรียบเทียบพัฒนาการในด้านการคิดและทักษะการเขียน Mind Map ก่อนและหลังจากที่ได้ฝึกฝนเรียนรู้

11. ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้แล...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหารและผู้จัดการ

 หัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์

 พนักงานในระดับปฏิบัติงาน

 บุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดและการเขียน Mind Map

สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,950.00 บาท   เลือกรับสิทธิโปรโมชั่นสาหรับองค์กรที่สมัครอบรมเป็นกลุ่ม

โปร 1 สาหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาพิเศษเหลือเพียง 4,700 บาท/ท่าน หรือ

โปร 2 สมัครเข้าร่วมอบรม 5 ท่าน ชาระค่าบริการเพียง 4 ท่าน เท่านั้นในราคา 4,950 บาทต่อท่าน (4 แถม 1)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :0879100571

หากท่านต้องการสมัคร Mind Map และเทคนิคการจดบันทึกเพื่อการวิเคราะห์การวางงานและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Mind Map, การเสริมสร้างศักยภาพการคิด, กระบวนการคิด