เทคนิคการจดบันทึกด้วย MindMap อย่างสร้างสรรค์

จำนวนคนดู 271 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการจดบันทึกประเด็นต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอะไรให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายไป การจะจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และจะต้องมีเทคนิคในการสรุปสาระสำคัญของวาระการประชุมซึ่งมีจำนวนมากได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและกระชับ โดยใช้เทคนิคการฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญจากการแสดงความคิดที่หลากหลายของผู้เข้าประชุมด้วย Mind Map ได้อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้ชัด

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจดบันทึกจากสมองทั้งสองซีกด้วย “Mind Map”

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

1. วิเคราะห์ความเข้าใจ “ขบวนการ Mind Map” และประยุกต์ใช้กับ “การประชุม”

2. “ความเหมาย” และ “ประโยชน์” การประชุมที่เกิดผล

3. วิเคราะห์ปัญหาขององค์ประกอบที่สำคัญ “วงจรการประชุมที่เกิดผล” เน้น “เทคนิคการบันทึกด้วย Mind Map”

4. การเพิ่มทักษะที่จำเป็น (Reskill) และเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ (Upskill)

4.1 หลักการและเทคนิค “การจดบันทึก”

4.2 หลักการและเทคนิค “การเขียนรายงานการประชุม”

5. ฝึกปฏิบัติจาก “เรื่องกรณีศึกษา” ของอาจารย์ผู้บรรยาย

5.1 ฉบับ “กำหนดการ”

5.2 ฉบับ “รายงานการประชุม” (จากการลงมติข้อมูลให้สอดคล้องกับเรื่องประชุม)

6. ประเมินผลงาน

7. คำถาม-คำตอบ ประเด็นสงสัย


เทคนิคการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เทคนิคการจดบันทึก, MindMap, จดบันทึก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำการปฎิบัติงานให้เป็นไปอยางถูกต้องและปลอดภัย คอยควบคุมป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน ถ้าหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักก
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)