การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 Internal Audit

จำนวนคนดู 89 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015  Internal Audit
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ที่มาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพี่อให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความสามารถในการจัดทำการ ตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับระบบ ISO9001:2015 สําหรับอุตสาหกรรมฯ ์ให้แก่องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคด้านการต่างๆในการตรวจที่จําเป็นได้แก่การ วางแผน การจัดทีมตรวจการทําตารางการตรวจวิธีการตรวจการพิจารณาความไม่สอดคล้องและการติดตามปิดประเดนท็่เกิดประสิทธิผล รวมไปถึงการทำกิจกรรมกลุ่มโดยทำการตรวจสอบจริงซึ่งจะช่วยเข้าใจถึงทักษะต่างๆ ที่จําเป็น และการรับสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการรายงานความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยประสบการณ์การตรวจจริงควบคู่กับการแสดงการตรวจโดยการยกตัวอย่างจากสถานการณ์ตรวจจริง จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิ ผล

เนื้อหาหลักสูตร :

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพภายใน

 นิยามและคําศัพท์ต่างๆ

 ประเภทของการตรวจติดตามคุณภาพ

 ทักษะของผู้ตรวจติดตามคณภาพภายใน

  วิธีการรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขนระหว่างการตรวจ

 วงจรการตรวจติดตามคณภาพภายใน การเตรียมตัว การดําเนินการ, การรายงานผล และการติดตามผล

 การตรวจตามข้อกําหนด ISO9001:2015 (ข้อ 4, 5, 6,7,8,9,10)

 การจดทำรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้อกําหนด

 การจําลองสถานการณ์การตรวจสอบจริง (Mock Audit)

หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับคุณ ถ้า

•คุณเป็นผู้ตรวจประเมินภายในของระบบจัดการคุณภาพ ซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมฯ, ซึ่งระบบได้สอดคล้อง, หรือกำลังพัฒนาไปสู่ ระบบ ISO9001:2015

•คุณเป็นผู้ตรวจประเมินภายในฝึกหัด ซึ่งกำลังทำงานอยู่แวดวงอุตสาหกรรม และต้องการจะทบทวนทักษะการตรวจประเมินของคุณ และต้องการปรับความรู้การตรวจประเมินระบบ QMS ของคุณให้ตรงกับ ISO9001:2015

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ คือ

•การประยุกต์แนวคิดเมื่อทำการตรวจประเมิน

•การวางแผนก และการทำการตรวจประเมินโดยใช้ ISO9001:2015 และเกณฑ์เฉพาะเจาะจงจากลูกค้า

•การใช้ตัววัดทางความเสี่ยง และความสามารถ ในการตรวจประเมินเพื่อประสิทธิผล

•การรวบรวมหลักฐานเชิงรูปธรรม และการหาความสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน

•การจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่อง โดยพื้นฐานของความเสี่ยง

•การอธิบายข้อกำหนดการแก้ไขเชิงป้องกัน และระยะเวลา

•การวางแผน การลงมือตรวจประเมิน และ การรายงานผลการตรวจประเมิน

•การปิดประเด็นจากการตรวจประเมิน

คุณจำเป็นต้องมี

•ความรู้ในการทำงานของอุตสาหกรรม

•การเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระบบ QMS

•หากเป็นไปได้ ควรมีประสบการณ์ในการทำการตรวจประเมินภายในระบบจัดการคุณภาพ

•ความรู้ในข้อกำหนด ISO9001:2015 ซึ่งอาจจะได้จากหลักสูตรการแนะนำข้อกำหนด ISO9001:2015

การพัฒนาต่อไปของคุณ

•ผู้ตรวจประเมิน / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ระบบ QMS (ISO 9001:2015)


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Internal Audit, ISO9001:2015, การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015, ISO9001:2015 Internal Audit

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด