หลักสูตร Sales Coaching

รหัสหลักสูตร: 63411

จำนวนคนดู 360 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

             ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสอนงานคือ เทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขาย พนักงานขายทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้าทีมขาย หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้าทีมขายสอนงานไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าทีมและพนักงานขาย จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น

             หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน ขั้นตอนการสอนงาน เรียนรู้เทคนิคการสอนงาน และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

2. ความเข้าใจเรื่องพนักงานขาย เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน 

    - พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ 
    - เหตุผลจูงใจพนักงานขาย 

    - รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานขาย

       4.2 เทคนิคการขาย

          1. การเปิดการขาย

          2. การค้นหาความต้องการของลูกค้า

          3. การนำเสนอผลิตภัณฑ์

          4. การตอบข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรอง

          5. การปิดการขาย

    4.3 การติดตามผลและบริการหลังการขาย

5. Workshop: สอนงานพนักงานขายให้ขายเก่ง

6. การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน

7. การประเมินผลและการติดตามหลังจากสอนงาน

8. พฤติกรรมที่หัวหน้าควร “มี” และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน

9. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ - 30 เมษายน 2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, หัวหน้า/ผู้บริหาร, ฝึกอบรม, พนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด