หลักสูตร Creative Thinking

รหัสหลักสูตร: 63558

จำนวนคนดู 435 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

        หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคน เมื่อใดที่เราได้ริเริ่มให้พลังนั้นได้แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้เกิดการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ปัญหา และการบริหารงาน

        หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร และสามารถนำความคิดนั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดนอกกรอบและเสริมสร้างความคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

Module 1 : จุดไฟความคิด......สร้างสรรค์สิ่งใหม่

1.กรอบแนวคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.โลกธุรกิจ กับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

•ชนะคู่แข่งด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.กระบวนการความคิด....สู่ความสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ

4.ตัวอย่าง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในโลกธุรกิจ

5.กิจกรรม Workshop: มองธุรกิจขององค์กร

•ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรที่ผ่านมา

•ปัญหาและอุปสรรค

Module 2 : สรรค์สร้างความคิด..... ต่อยอดสู่ความสำเร็จ

6.จุดประกาย....ความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาองค์

7.ขั้นตอนและวิธีการคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ

8.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กับ นวัตกรรม- การคิดนอกกรอบ (Out of the box)

9.แนวทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์

•ภายในองค์กร

•ภายนอกองค์กร

10.กิจกรรม Workshop: เพิ่มการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้องค์กร

11.กิจกรรมปฏิบัติการ : เทคนิคการนำ ”ความคิดสร้างสรรค์” ไปใช้ในการทำงานสู่ความสำเร็จ

•เปลี่ยนความคิด สู่การปฏิบัติ

12.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ- แนวทางการให้ความสำคัญจากหัวหน้า และองค์กร

13.กิจกรรม วิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองที่ส่งผลต่อ Creative Thinking

14.กิจกรรม พลิกชีวิตใหม่...เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งในการคิดแบบสร้างสรรค์

15.สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ - 30 เมษายน 2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, Profile, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด