การเขียนสัญญาจ้างออกระเบียบปฏิบัติลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร?

จำนวนคนดู 29 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเขียนสัญญาจ้างออกระเบียบปฏิบัติลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร?
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 11 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง – การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

3. เพื่อให้นายจ้าง – ผู้บริหารได้ทราบถึงการทำบันทึกข้อตกลง - การออกหนังสือเลิกจ้างหรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ เขียนให้ดีให้มีเนื้อหาหรือให้มีข้อความที่คอบคุมความผิดให้มีผลทางกฎหมายแรงงานต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

    1. การเขียนสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการและขยายเวลาทดลองงานอย่างไร.?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     2. การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน-ต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     3. การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ-กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     4. การทำสัญญาจ้างที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     5. การทำสัญญาจ้างตำแหน่งที่ปรึกษาด้านแรงงานเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงาน-ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     6. การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย-ต้องแจ้ง-ต้องลาในเวลาสายอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     7. การออกระเบียบปฏิบัติการเข้า-ออก บริษัทฯ ในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก-ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     8. การออกระเบียบปฏิบัติ การลากิจ-ลาพักผ่อน- ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     9. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาป่วย-ต้องแจ้ง-ต้องลาและให้สิทธินายจ้างเข้าตรวจสอบวันลาอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     10. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายค่าสวัสดิการ- ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่าย เพื่อไม่ให้เป็นค่าจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     11. การออกระเบียบปฏิบัติการจัดงานเลี้ยงในกรณีต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานสร้างความแตกแยก-ต้องเขียนอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     12. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีเพื่อกำหนดให้ตัดได้-เพิ่มได้-ต้องเขียนอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     13. การออกประกาศขณะปฏิบัติตนในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง-ต้องกำหนดให้อยู่ในหน่วยงานอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     14. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์-โน๊ตบุ๊ค ในเวลาทำงานอันมิใช่การทำงานให้กับนายจ้าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     15. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     16. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     17. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง-ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     18. การออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดตำแหน่งงานใดบ้าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     19. การออกหนังสือบันทึกผลสรุปการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดผลสรุปความเห็นอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     20. การออกหนังสือลงโทษทางวินัย-ตักเตือนด้วยวาจา-เป็นหนังสือ-เป็นลายลักษณ์อักษร-ต้องระบุความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     21. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงาน 1-7 วัน- ต้องระบุความผิดอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     22. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงานกรณีไม่มีกำหนดระยะเวลา-ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     23. ออกหนังสือเลิกจ้างตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับฯ-ต้องกำหนดการอนุมัติอย่างไร.?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     24. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีปิดกิจการที่อยู่ตามสาขา (เพื่อย้ายไปยังที่แห่งใหม่) ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร.?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     25. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานลา-หยุดงานมากหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     26. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนายจ้างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     27. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง (เลิกจ้างไม่จ่ายค่าใดๆ) เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องระบุ อ้างผิดวินัยไรบ้าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     28. ลูกจ้างขอลาออกและนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ 60 วัน จู่ๆ ก็มาฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าชดเชยและเงินอื่นๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเหมือนกรณีนี้นายจ้าง-ต้องกำหนดข้อความในหนังสือลาออกอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     29. การออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนนายจ้างในกรณีต่าง..?

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

     30. ความผิดที่-ผู้บริหาร-หัวหน้างาน เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     31. ความผิดที่-ผู้บริหารงานบุคคล ( HR.) เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     32. การกระทำอันไม่เป็นธรรมคือการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     33. เลิกจ้างไม่เป็นธรรมคือการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีความผิดลักษณะใด..?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     34. เลิกจ้างที่เป็นธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คือการเลิกจ้างมีความผิดลักษณะใด...?

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

     35. การแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงาน-นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?

· ยกตัวอย่าง : การยกร่างข้อบังคับในการทำงาน 4 หมวด พร้อมคำอธิบาย

ถาม - ตอบ - แนะนำ

ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา“ฟรี” ตลอดกาล

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

สำหรับองค์กร (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, กฎหมาย)

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี และผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การเขียนสัญญาจ้างออกระเบียบปฏิบัติลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร?
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเขียนสัญญาจ้าง, สัญญาจ้าง, ออกระเบียบปฏิบัติ, ลงโทษทางวินัย, เลิกจ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด