กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ PDPA

จำนวนคนดู 129 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

2. เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจถึง “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในสถานประกอบการว่า

    ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง

3. เพื่อให้พนักงานทราบว่า ผู้บริหารระดับใด และบุคคลใดบ้าง ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม

    กฎหมายนี้ ได้แก่

 (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject : DS)

 (2) ผู้ควบคุมข้ออมูลส่วนบุคคล (Data Controller : DC)

 (3) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor : DP)

 (4) เจ้าหน้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

4. เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบอย่างชัดแจ้งว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ต้อง “ได้รับความยินยอม”

    จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจึงจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้

5. เพื่อร่วมกันป้องกันการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. เพื่อสร้างกลไกและมาตรฐานการกำกับดูแลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถาน

    ประกอบการให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้ใดละเมิดหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

    ได้โดยมิชอบ

7. เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการกำหนดตัวบุคคลเข้าทำหน้าที่ และจัดทำ

    เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดให้พร้อมก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

8. เพื่อรับทราบถึงบทลงโทษกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ได้แก่

 (1) ความรับผิดทางแพ่ง

 (2) โทษทางอาญา

 (3) โทษทางปกครอง

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

2. การขอความยินยอม มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์และแจ้งสิทธิต่อเจ้าของข้อมูลอย่างไร

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องมีความเป็นมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย ทำอย่างไร

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เขียนอย่างไร

6. ความตกลงร่วมกันของ “ผู้ประมวลผลข้อมูล” เขียนอย่างไร

7. กรณีข้อมูลรั่วไหล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล (DP) ปฏิบัติงานผลิดพลาด ผู้ควบคุมข้อมูล (DC)

   จะต้องรับผิดชอบอย่างไร

บทลงโทษ

1ความรับผิดทางแพ่ง รวมถึงต้องจ่าย "ค่าเสียหายเชิงลงโทษ" เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก

 2. โทษอาญา

 3. โทษปรับทางปกครอง

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เลื่อนการบังคับใช้ไปเป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด หรือข้อมูลรั่วไหล


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: pdpa, กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด