จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why

จำนวนคนดู 130 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      Safety คือ ความปลอดภัย ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะจะช่วยป้องกันชีวิตพนักงาน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ของบริษัทหรือองค์กรทั้งโลก ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมีความรู้สำหรับเครื่องมือในการทำงานโดยจิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis ในการทำงาน จะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเครื่องมือในการทำงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. มีความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

2. มีความรู้เรื่องเครื่องมือในการทำงานเพื่อจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

3. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

4. มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. ความรู้พื้นฐานการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT)

2. 5 Why Analysis

3. Safety Patrol

4. Safety Talk

5. Safety Program by JSA & KYT

6. Lockout & Tagout

Work Shop

o 1 Lockout & และ ความปลอดภัยคือตัวเราและตัวเราคือความปลอดภัย

o 5 Why Analysis เสนอแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยในเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

o วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางป้องกัน

เทคนิคการฝึกอบรม

- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

- กิจกรรมและ Work shop

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, จิตสำนึกความปลอดภัย, การวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why, 5 Why, ความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด