แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)

จำนวนคนดู 117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คำนำ :

    แนวทางในการบริหารเวลาเป็นพื้นฐานสำหรับบุคลากรในองค์กร ที่จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งนอกจากจะเห็น “คุณค่าของเวลา” แล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารเวลา เพื่อช่วยให้เกิดการร่วมกันปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ :

   - เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมืออาชีพ

   - เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารเวลาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และเกิดประสิทธิผล

   - เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของ “วินัย” ด้านเวลา

   - สามารถนำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและในงานอย่างยั่งยืน


คุณสมบัติผู้อบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

หลักบริหารเวลา : การบริหารงาน

1. การบริหารเวลาคืออะไร

2. การวิเคราะห์เวลาการทำงาน

3. เทคนิคการวางแผน และวิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน

4. แนวความคิดของการรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล

5. แนวทางการขับเคลื่อน “การวางแผนและการบริหารเวลา”

หลักการบริหารเวลา : การประชุม

1. องค์ประกอบการประชุมที่เกิดประสิทธิผล

2. เทคนิคการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

3. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลผู้เข้าร่วมประชุม

4. แนวทางการขับเคลื่อน – การแก้ปัญหาและพัฒนาการประชุมได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. การวิเคราะห์และติดตามผล

6. แบบทดสอบ


Topic Areas :

Work Execution Time Management

     1. Planned Time Assessment.

     2. Concept of Proficient Time.

     3. Effective Work Execution Techniques - Distributing And Allocation.

     4. How to Fit Work into Allotted Time.

     5. Effective Utilizing Documentation Management.

Meeting Handling Management

     1. Effective Meeting Management Techniques.

     2. Attendees’ Interactive Role.

     3. Effective Enhancement of Equipment Utilization Preparation.


วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, คุณค่าของเวลา, Time Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด