ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
       การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้น จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้หัวหน้างานเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ

        หลักสูตร ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill ) จึงออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้หัวหน้างานรู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างาน ที่มีภาวะผู้นำในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการของ 4D Supervisory Skill

2.เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสื่อสารโดยการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

3.เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมที่จะสื่อสารเชิงบวกไปให้ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกันด้วยหลักของ 4D Supervisory Skill

5.เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

oหัวหน้างานคือใคร ?

•ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”

•บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

oแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

•รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง

•รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท

oWorkshop : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน

oกรณีศึกษาและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

•กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ

•บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี

oกิจกรรม: คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีและการประเมินตนเอง

•คุณลักษณะใดที่ท่านยังแสดงออกน้อยไป

•คุณลักษณะใดที่ท่านยังนำไปสู่แนวทางปฏิบัติไม่ถึง

•คุณลักษณะใดที่ท่านอยากจะเก่งมากขึ้น

•คุณลักษณะใดที่ท่านควรปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

oทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการในยุค 4.0 (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

•Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

•Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

•Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

•มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

•มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

•สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

•มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

•มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

•กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

•มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

•สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

•การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

•การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

o4D Supervisory Skill : Motivation for High Productivities

•การสร้างแรงจูงใจจากกลยุทธ์ เป้าหมายหรือทิศทางองค์กร

•การตั้งเป้าหมาย: SMART Goal

•กิจกรรม: การตั้งเป้าหมาย SMART-D

•เทคนิคการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Inner Mental):

•วิธีการสร้างแรงจูงใจ

•ข้อผิดพลาดในการสร้างแรงจูงใจ

oการประยุกต์การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

•HO - การรายงาน คือหน้าที่เป็นอย่างไร

•เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลักษณะการรายงานที่ดี

•REN - การประสานงาน คือการใส่ใจอย่างไร

•สรุปหลักการ และวิธีการติดต่อ-ประสานงาน

•ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน

•SO - การปรึกษา เพื่อแก้ไขเป็นอย่างไร

•วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ

•เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา

oCommunication for Happy Life and Effective Work

•การสื่อสารของหัวหน้าอย่างมีประสิทธิผล

•ระบบการสื่อสาร

•Communication-Report-Consults

•Assertiveness

•ภาษา-ภาษาพูด-ภาษาใจ

•ทักษะการฟัง

•กิจกรรม: ทักษะการฟัง

•กิจกรรม: แบบทดสอบทักษะการฟัง

สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ


Sponsored
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การขายยิ่...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะ 4D, 4D Supervisory Skill, ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน, ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน, การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่, 4D Supervisory Skill