การบริหารงานของ HR. มือใหม่ พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด

จำนวนคนดู 190 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR. ทราบถึงการทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน การทำสัญญาจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือการทำสัญญาจ้างแรงงานตาสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..หรือการทำข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) บังคับใช้ไม่ได้เป็นการกระทำในลักษณะใด

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสิ่งที่นายจ้างให้ลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการทำไม.. ถึงเป็นค่าจ้าง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้างที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร..?

3.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ลึก-รู้จริงต่อการบริหาร ค่าจ้าง-การจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงาน-การเรียกเก็บเงินประกันการทำงาน-การหักค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง กรณีออกจากงาน สิ่งที่ลูกจ้างจะได้รับและผลประโยชน์ตอบแทนจากการทำงานนายจ้างต้องจ่ายอะไรบ้าง..?


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม

                    หมวด 1: การทำสัญญาจ้าง-กำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

1.ทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

•มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

2.ทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

•มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

3.ทำสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในองค์กร ต้องกำหนด ค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

•มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4.ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเป็นสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปี เพื่อให้ไม่มีผล ผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงาน ต้องกำหนด วันทำงาน-ค่าจ้าง-สวัสดิการ-สภาพการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

•มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5.ทำไม..?สวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างถึงเป็นค่าจ้าง เมื่อลูกจ้างออกจากงานมักจะเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย กรณีที่นายจ้างไม่อยากให้สวัสดิการเป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร.?

•มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6.นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วน30วัน ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างกับใคร...นายจ้างต้องทำอย่างไร...?

•มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                   หมวด 2 : การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

7.กรณีลูกจ้างสมัครงานแล้วไม่มาทำงานจะรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

•ยกตัวอย่าง ตามตำแหน่งงาน-ค่าจ้าง พร้อมอธิบาย

8.ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงินประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?

•ยกตัวอย่าง 10 ตำแหน่งงาน พร้อมคำอธิบาย

9.นายจ้างกำหนดข้อบังคับในการทำงาน-กำหนดสัญญาจ้าง-ออกระเบียบปฏิบัติหรือคำสั่งที่ไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

•ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างหรือมีข้อกำหนด 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

10.นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีหักค่าอะไรบ้าง..?

•ยกตัวอย่าง การหักค่าจ้าง 5 กรณี

11.มีเอกสารจากกองบังคับคดี ให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร.. และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิถูกหักเข้ากองบังคับคดี เพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาลมีเงินอะไรบ้าง..?

•ยกตัวอย่าง มีเงิน 5 ประเภท ที่นายจ้างมีสิทธิหัก พร้อมคำอธิบาย

12.วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันอาทิตย์ นายจ้างมีนโยบายเปลี่ยนวันหยุดจากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำออย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม..เพราะอะไร..

•ยกตัวอย่าง การกำหนดวันหยุดและนโยบายของนายจ้าง พร้อมคำอธิบาย

13.กรณีที่ลูกจ้างร้องขอให้นายจ้างสะสมเวลาทำงานในวันทำงานปกติ วันละ 1 ชั่วโมง เพื่อไปหยุดในวันทำงานวันอื่น โดยนับจากเวลาทำงานปกติ ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

•ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมคำอธิบาย

14.มีนิสัยปากจัดชอบด่าทอเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา จนมีเพื่อนร่วมงานตั้งฉายาให้และชอบปฏิบัติตนผิดวินัยบ่อยๆ จนเป็นอาจิณ หัวหน้างานปกครองไม่ได้อยากเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?

•ยกตัวอย่าง การปฏิบัติผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

15.กรณีลูกจ้างส่งข้อความด่าทอเพื่อนร่วมงาน-หัวหน้างานหรือนายจ้างทางสื่อโซเชียล เช่น ทางเฟสบุ๊ค-ทางไลน์ จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นความผิดลงโทษสถานใด..?

•ยกตัวอย่าง การใช้คำพูดที่ทำให้ได้รับความเสียหาย พร้อมคำอธิบาย

16.นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ กรณีลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตามจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?

•ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลของนายจ้าง และสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ พร้อมคำอธิบาย

17.ลูกจ้างร้องขอให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างกำหนดไว้ไปเป็นวันอื่นทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

•ยกตัวอย่าง -การให้เหตุผลของลูกจ้าง-นายจ้าง-แนวทางการปฏิบัติ พร้อมคำอธิบาย

18.ลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลาในเวลาทำงาน-ค่าทำงานในวันหยุด-ค่าล่วงเวลาในวันหยุดมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?

•ยกตัวอย่าง การใช้สิทธิของนายจ้างตามข้อบังคับฯ-ตามสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย

19.ให้ลูกจ้างนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงานให้กับนายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงานอย่างไร..?

•ยกตัวอย่าง การกำหดวันทำงาน-ค่าจ้าง-ค่าเสื่อมรถยนต์ พร้อมคำอธิบาย

20.เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานอยู่ไม่ครบ 30 วันถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้าง-ผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดระเบียบปฏิบัติ ลูกจ้างจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

•ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงาน-การรับผิดกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย

หมวด 3 : มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

21.ทำสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้ว มีการต่อสัญญาจ้างใหม่และเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้ว ไม่มีการจ้างกันต่อไปอีก นายจ้างต้องจ่ายค่า......ตามกฎหมายอะไรบ้าง..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

22.นายจ้าง-ลูกจ้างมีการเจรจาและตกลงกันแต่ไม่ได้บันทึกผลการเจรจากันไว้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร...?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

23.นายจ้างเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของลูกจ้างถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง-เปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานหรือไม่..เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

24.พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างก่อนวันจ่ายเงินโบนัสเพียง 1 วัน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่.เพราะประวัติการทำงาน..จำนวนวันที่จะได้รับได้กำหนดไว้ก่อนวันจ่าย ไว้แล้ว

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25.มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานทั้งยังเป็นที่เสียหายต่อชื่อเสียงของนายจ้าง นายจ้างลงโทษได้กรณีใด..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

26.ทำสัญญาจ้างแรงงานขับรถให้ผู้บริหารจ่ายค่าจ้างเป็นเดือนไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

27.ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาซึ่งมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างมีผลทางกฎหมายหรือไม่..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28.นายจ้างมีข้อบังคับในการทำงานและมีประกาศว่าเมื่อนายจ้างตรวจสอบพบว่าลูกจ้างมีสารเสพติดประเภทหนึ่งในร่างกายของลูกจ้างนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างกรณีนี้ทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29.ลูกจ้างมีปัญหากันในเวลาทำงานได้ด่าทอ- ต่อว่ากัน อย่างเสียหาย หลังจากเลิกงานแล้วยังไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานอีก นายจ้างลงโทษทางวินัยร้ายแรงทำได้ไหม...เพราะเหตุเกิดนอกที่ทำงาน

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30.ลูกจ้างชายกระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจาทั้งยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนลูกจ้างหญิงรู้สึกอาย นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31.กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ต่อลูกจ้างอย่างไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

32.เมื่อลูกจ้างตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้างแล้ว มีสิทธิได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย จากนายจ้างหรือไม่เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33.เมื่อลูกจ้างเจตนาลาออกจากงานด้วยความสมัครใจและนายจ้างทราบแล้วต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก ตามหลักทางกฎหมายแรงงาน ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

34.นายจ้างอนุมัติให้ลูกจ้างพ้นสภาพก่อนครบกำหนดในหนังสือลาออก โดยจ่ายค่าจ้าให้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา เป็นการเลิกจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

35.การลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเมื่อนายจ้างทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ มีผลทางกฎหมายแรงงานหรือไม่..เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

36.ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าลูกจ้างยินยอมที่จะไม่ไปทำงานเพื่อ....หรือทำประโยชน์ให้กับงานที่มีลักษณะเดียวกันกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดหรือไม่..เพราะอะไร...?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

37.ทำข้อตกลงกับลูกจ้างให้ไปอบรม 14 วัน เมื่อกลับมาต้องทำงานอยู่กับนายจ้างเป็นเวลา 3 ปี ถ้าไม่กลับมาหรือทำงานไม่ครบ 3 ปี ให้เสียเบี้ยวปรับ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย สัญญาหรือข้อตกลง เช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

38.อาศัยตำแหน่งความเป็นลูกจ้าง แอบอ้าง-เรียกเอา ผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกเพื่อให้เข้ามาร่วมงานกับนายจ้าง จะมีความผิดตามกฎหมายแรงงานอย่างไร..?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

39.ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างว่าเมื่อลูกจ้างลาออกก่อนกำหนด 30 วัน ยินดีสละสิทธิไม่ขอรับเงินประกันการทำงานคืน สัญญาจ้างหรือข้อตกลงเช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร.?

•มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

40.มาทำงานสายเป็นประจำและนายจ้างได้เตือนแล้วเมื่อลูกจ้างผิดซ้ำคำเตือนเมื่อเลิกจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่าย ค่าอะไรหรือไม่...เพราะอะไร...?

•ถาม - ตอบ - แนะนำ

•ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป

•ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย


Sponsored
หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis

หลักการและเหตุผล           การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขาย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานฟรี, การบริหารงานของ HR. มือใหม่ พร้อมตัวอย่าง คำพิพ, hrdzenter, คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด, อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า