การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor

รหัสหลักสูตร: 64636

จำนวนคนดู 117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

“การสอบบัญชี” หมายถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นต่องบการเงินของกิจการ ด้วยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีก่อนนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 

ดังนั้น “การสอบบัญชี” จึงมีความสำคัญยิ่งต่อกิจการ และต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี Auditor ทั้งรายงานงบการเงิน เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และถูกต้องเป็นจริง ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารที่ต้องได้รับจากภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของกิจการอีกด้วย

หลักสูตร “การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor” นี้ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสอบบัญชี เข้าใจวิธีการสอบบัญชีแต่ละรายการในงบการเงิน รู้ซึ้งและเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นต้องมี ในการสอบบัญชีแต่ละรายการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง สามารถเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นถึงหลักเกณฑ์ในการสอบบัญชี เข้าใจวิธีการสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการสอบบัญชีแต่ละรายการ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor เพื่อให้การสอบบัญชีบรรลุผลอย่างราบรื่น และมีการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1. กรรมการบริหาร, รองกรรมการบริหาร, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการโรงงาน 

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และหัวหน้าฝ่ายบัญชี 

วิธีการฝึกอบรม 

1. บรรยายเนื้อหา, ตัวอย่างประกอบ และ Workshop 

2. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: การสอบบัญชี 

· ความหมายของการสอบบัญชี 

· ความสำคัญและประโยชน์ของการสอบบัญชี 

· วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 

· ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

· หลักฐานในการสอบบัญชี 

· แนวการสอบบัญชี Audit Program 

· การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี 

· ความแตกต่างระหว่างการบัญชีและการสอบบัญชี 

บทที่ 2: รายงานทางการเงิน งบการเงิน ที่ต้องจัดทำก่อนการสอบบัญชี 

· งบแสดงฐานะการเงิน งบดุล Balance Sheet 

· งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรและขาดทุน Profit & Loss Statement   

บทที่ 3: เอกสารสำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องจัดเตรียมก่อนการสอบบัญชี 

· หนังสือรับรองบริษัท 

· บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

· รายงานการประชุมประจำปี 

· ใบอนุญาตต่างๆ 

· ผังองค์กร Organization Chart ชื่อและตำแหน่งผู้รับผิดชอบ 

· นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางปฏิบัติงานแต่ละแผนก Policy, Vision 

· ระบบการควบคุมภายใน และการควบคุมการปฏิบัติงาน Internal Control 

บทที่ 4: เอกสาร หลักฐานและข้อมูลทางบัญชีตามรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

· เงินสด และเงินสดย่อย Petty Cash และการตรวจนับเงินสด 

· เงินฝากธนาคาร Bank Statement และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

· ลูกหนี้การค้า ทะเบียนลูกหนี้การค้า รายงานอายุลูกหนี้ AR Aging Report 

· สินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ Inventory Checking Report 

· รายงานอายุสินค้าคงเหลือ Inventory Aging Report 

· สินทรัพย์ถาวร ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร การตรวจเช็คบัญชีทรัพย์สินถาวร 

· เจ้าหนี้การค้า ทะเบียนเจ้าหนี้ และรายงานอายุเจ้าหนี้ AP Aging Report 

· เงินกู้ ทะเบียนสรุปเงินกู้ Loan 

บทที่ 5: เอกสาร หลักฐานและข้อมูลทางบัญชีตามรายการงบกำไรและขาดทุน 

· รายได้ หลักฐานสรุปรายได้ แนวโน้มและความเสี่ยง 

· ประเภทรายจ่าย ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

· การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน 

· รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย 

· การคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย 

· รายจ่ายต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร รายจ่ายที่มีสิทธิ์หักเพิ่ม 

· รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี 

· การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บทที่ 6: รายงานการสอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

· รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

· การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

· งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผ่านการสอบบัญชี 

Workshop #1 แบ่งกลุ่มในการสอบบัญชีสินทรัพย์แต่ละรายการในงบการเงิน 

Workshop #2 แบ่งกลุ่มในการสอบบัญชีรายได้รายจ่ายในงบกำไรและขาดทุน 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การสอบบัญชีเบื้องต้น, การเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor, การสอบบัญชีจาก Auditor, การสอบบัญชี, Auditor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด