เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64664

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุด พบว่าปัญหาสูงสุด 2 อันดับแรกก็คือ การสรรหาพนักงานมีแนวโน้มหายากขึ้น และการขาดการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งผลการสำรวจยังบอกอีกว่าทั้ง 2 ปัญหานี้ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้า นั่นหมายความว่า ในสถานะการณ์ปัจจุบัน ประเทศเทศไทยกำลังอยู๋ในยุคของการขาดแคลนแรงงาน และจะมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต หากพิจารณาจากข้อมูลประชากรศาสตร์ของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานะการณ์ดังกล่าว หลักสูตรนี้จึงจำเป็นต่อทุกกิจการ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา


•ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน

•ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์องค์การ

•ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคน

•การวิเคราะห์งานเพื่อหาคุณสมบัติของคนที่เหมาะสมกับงาน

•เทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลัง

เทคนิคเชิงปริมาณ

เทคนิคเชิงคุณภาพ

Benchmarking

•วิธีการในการวิเคราะห์อัตรากำลัง

การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods)

การใช้หลักทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods)

การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)

•กรณีศึกษา ต้นทุนแรงงาน อัตราการสูญเสียของกำลังงาน ฯลฯ

•การนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์อัตรากำลังคน

•การคำนวณหามาตรฐานการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ

•เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังในหน่วยงาน

•การบริหารแผนกำลังคนในองค์กร กรณีเกิน กรณีขาดอัตรากำลัง

•การบริหารจำนวนแรงงานให้เหมาะสม กรณีตัวอย่างสายการผลิต สายงานขาย

•แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต


Sponsored
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals)

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขาย...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ