อบรมปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร: 64736

จำนวนคนดู 460 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ จะช่วยสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจจากกรณีศึกษา และทดลองลงมือทำผ่านการ workshop


ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ พร้อมทีมวิทยากรกลุ่ม จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หัวข้ออบรมสัมมนา
27 มีนาคม 2564


8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น.     พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9.15 – 9.30 น.     ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test)

9.30 – 10.00 น.   วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

10.00 – 10.30 น. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่ส าคัญต่อการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.40 – 11.00 น. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

11.00 – 11.30 น. การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง

11.30 – 12.00 น. การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง

13.30 – 14.30 น. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร และ เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 – 15.30 น. เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

15.30 – 16.00 น. Workshop

16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ


28 มีนาคม 2564

8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน

9.00 – 10.00 น.   แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อขอรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์

10.00 – 10.30 น. ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.40 – 12.00 น. แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและความประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. Workshop

14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 – 15.55 น. Workshop

15.55 – 16.10 น. ทดสอบหลังการอบรม (Post-Test)

16.10 – 16.30 น. ถาม-ตอบ


หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, อบรมปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, การวิจัยในบุคคล, การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ, กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด