GHPs & HACCP Revision 5 Requirement & Interpretation

รหัสหลักสูตร: 64849

จำนวนคนดู 140 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เนื่องจากมาตรฐาน GMP & HACCP Revision 4 (2003) ได้มีการปรับเปลี่ยนสู่ GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) และมีการประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 5th. November 2020 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในหลายประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่ของ GHP 9 ข้อกำหนด การเพิ่มอันตรายสำหรับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์อันตรายแบบใหม่ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางด้านอาหาร และประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร


หลักสูตร “GHPs & HACCP Revision 5 Requirement & Interpretation” เป็นการอัพเกรดสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรสามารถทำการปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนดและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากลตาม Codex Alimentarius


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     1. เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

     2. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

     3. เพื่อให้สามารถทำการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่ 1: Introduction ของระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

· 5 Keys เพื่อทำให้อาหารปลอดภัย

· วัตถุประสงค์ Objectives, ขอบเขต Scope, การใช้ Use

· หลักการทั่วไป General Principles

· นิยาม และคำศัพท์ Definitions

บทที่ 2: Good Hygiene Practices (GHPs)

1. บทนำ และ การควบคุมอันตรายทางอาหาร Introduction & Control of Food Hazard

2. การผลิตขั้นต้น Primary Production

3. สถานที่ประกอบการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออุปกรณ์ Establishment: Design of Facilities and Equipment

4. การฝึกอบรมและความสามารถ Training and Competence

5. สถานประกอบการ: การซ่อมบำรุง การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค Establishment: Maintenance, Cleaning &Disinfection, and Pest control

6. สุขลักษณะส่วนบุคคล Personnel Hygiene

7. การควบคุมการปฏิบัติการ Control of Operation

8. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค Product information and consumer awareness

9. การขนส่ง Transportation

บทที่ 3: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System

1. นิยามคำศัพท์ Definition of HACCP System

2. ประวัติความเป็นมา History of HACCP

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Introduction to HACCP

4. ประโยชน์ของระบบ HACCP

5. แหล่งกำเนิดอันตรายในอาหาร Potential Sources of Hazards

6. ประเภทของอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร

บทที่ 4: แนวทางการจัดทำระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius

1. การจัดตั้งทีมงาน HACCP และการกำหนดขอบข่าย

2. การจัดทำคำอธิบายลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

3. การกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

4. การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต

5. การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต

6. การวิเคราะห์อันตรายและกำหนดมาตรการควบคุม

7. การกำหนดจุดควบคุมวิกฤติ

8. การกำหนดค่าจำกัดวิกฤติที่ Validated แล้ว

9. การกำหนดระบบควบคุมการตรวจวัด เฝ้าระวัง

10.การกำหนดวิธีปฏิบัติการแก้ไข เมื่อ CL เกิดการเบี่ยงเบน

11.การกำหนดขั้นตอนการทวนสอบระบบ HACCP/Validate แผนควบคุม HACCP

12.การจัดเก็บเอกสาร และบันทึก

บทที่ 5: แผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกับการระบาดโควิด 19

1. ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. อาการและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

3. ผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานประกอบการอาหาร


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหารในธุรกิจอาหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย

2. คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความปลอดภัยอาหาร

3. HACCP Team

4. ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอาหาร และผู้สนใจระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร


วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างเอกสารประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

2. Workshop ลงมือปฏิบัติจริง

3. Pre-test, Post-test

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, GHPs & HACCP Revision 5 Requirement&Interpretation, GHPs, HACCP, GHPs & HACCP Revision 5 Requirement, GHPs & HACCP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด