เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ

รหัสหลักสูตร: 64892

จำนวนคนดู 92 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล


ผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานพนักงาน ต่างชาติ หรือ....ผู้ประกอบการที่มีการจ่ายเงินได้ประเภทต่างๆให้กับที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ควรมีการเตรียมการรองรับประเด็นทางภาษีอากร และมีแนวทางในการวางแผนภาษีอากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้มีเงินได้เนื้อหาหลักสูตร

jภาระภาษีตามหลักแหล่งเงินได้

1.1 ลักษณะของการจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้ : อย่างไรคือ ?

 Øหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย Øกิจการที่ทำในประเทศไทย

 Øกิจการของนายจ้างในประเทศไทย Øทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

1.2 วิธีการจัดเก็บโดยหัก ณ ที่จ่าย

 Øนายจ้างกับหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

 Øชาวต่างชาติกับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรระบบเดียวกัน

kภาระภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่

2.1 ขอบเขตของหลักถิ่นที่อยู่ : อย่างไรคือ ?

 Øหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศØกิจการที่ทำในต่างประเทศ

 Øทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศØนำเงินได้พึงประเมินเข้ามาในประเทศไทย

 Øผู้อยู่ในประเทศไทย

2.2การจัดเก็บภาษีโดยหลักหลักถิ่นที่อยู่

 Øรับจ้างทำของกับการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายØปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักถิ่นที่อยู่

 Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานชาวต่างชาติผู้อยู่ในประเทศไทย

lUpdate ประเด็นที่น่ารู้ :

 Øภาษีอากรที่นายจ้างออกแทนพนักงานชาวต่างชาติตลอดไปØหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

 Øหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้เกินไปØพนักงานต่างชาติกับอนุสัญญาภาษีซ้อน

mภาระภาษีของพนักงานต่างชาติในไทยมุมมอง AEC พนักงานต่างชาติกับ Regional Operating Headquarters (ROHs)


หมายเหตุ

Øอัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

Øราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

Øค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

Øวุฒิบัตรมอบให้ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ, ภาระภาษี, ภาระภาษีของพนักงาน, ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ, Tax

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E....

ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี
พงษ์พรรณ์