การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Organization Risk Management

รหัสหลักสูตร: 65104

จำนวนคนดู 109 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

    ทุกองค์กรย่อมมีความเสี่ยงในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยน แปลงที่รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารและผู้จัดการหัวหน้างานได้รับรู้และระแวดระวังเรื่องของความเสี่ยงเพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้จึงจำเป็นที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าในการระบุประเด็นความเสี่ยงต่างๆและดำเนินการควบคุมจัดการลดความเสี่ยงนั้นลง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการป้องกัน หรือกำจัดความเสี่ยงขององค์กร                                          

2. ผู้เรียนสามารถร่วมกันระบุประเด็นความเสี่ยงที่มีในองค์กร

3. ผู้เรียนสามารถวางแผนมาตรการจัดการความเสี่ยง

4. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 9001/ISO 31000


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

1.สภาพแวดล้อมในสังคมยุคปัจจุบัน

2.ความเสี่ยงคืออะไร ?

3.ความสำคัญ ความหมายและกระบวนการ การบริหารความเสี่ยง

4.กระบวนการจัดการความเสี่ยง

5.การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

6.การจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

7.การประเมินติดตามผล

8.การรายงานการจัดการความเสี่ยง

9.ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ISO 31000

10.แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000

11.*** กิจกรรมปฏิบัติ

12.สรุปถามและตอบ


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความเสี่ยง, ISO 9100, ISO 31000, การวางแผนกลยุทธ์, แผนจัดการความเสี่ยง, มาตรการแก้ไขป้องกัน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด