การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ (STRATEGIC THINKING)

รหัสหลักสูตร: 65145

จำนวนคนดู 182 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอนยิ่งในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ไม่มีวิธีการรับมือหรือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยากที่ทำให้องค์กรนั้นพัฒนาให้เหนือคู่แข่งขันได้ ผู้นำมีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดเพื่อสร้างระบบการบริหารที่เหมาะสมสามารถหาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี

      

การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระบวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ

2. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

2. กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)

3. กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)

4. หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)

5. การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)

6. เส้นทางในการพัฒนาระบบคิดแบบมีชีวิต (Organic Thinking Way)

7. เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พ้นจากกับดักความคิด (Out of the box thinking)

8. การบริหารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิน เม็ดทราย น้ำ

9. การใช้ OKRs ในการตั้งเป้าหมายใช่ช่วงวิกฤต


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


รูปแบบการอบรม (Methodology)

    · การบรรยาย การสาธิต Coaching และการอภิปรายกลุ่ม

    · การทำแบบทดสอบ Pre-Test, Post-Test

Sponsored
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวางแผน เริ่มจากในภาพรวมคือการวางแผนกลยุท...

ดูรายละเอียด
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation)

คุณภาพที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลู...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ, การคิดเชิงกลยุทธ์, STRATEGIC THINKING