การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

รหัสหลักสูตร: 65149

จำนวนคนดู 96 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

บทนำ

“การบัญชีต้นทุน Cost Accounting” เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนทางธุรกิจ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน Financial Statement เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis และใช้ประโยชน์ในการบริหารต้นทุน Cost Management อย่างมีประสิทธิภาพ


“การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis” เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ Material Cost, ต้นทุนแรงงาน Labour Cost, และโสหุ้ยการผลิต Overhead การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ ทั้งวัตถุดิบทางตรง Direct Material, งานระหว่างทำ Work in process และสินค้าสำเร็จรูป Finished Goods, ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปร Variable Cost และต้นทุนคงที่ Fixed Cost


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ “นักบัญชี” มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การแยกประเภทต้นทุน การคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. เพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีต้นทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

3. เพื่อให้“นักบัญชี” สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารต้นทุน Cost Management อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้จัดการแผนกบัญชี

2. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการแผนก

3. หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านการบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน


วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา, ตัวอย่างประกอบ

2. Workshop

3. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: หลักการบัญชีต้นทุน Cost Accounting

· ความหมายและวัตถุประสงค์การบัญชีต้นทุน

· ขอบเขตของหลักการบัญชีการเงิน และหลักการบัญชีต้นทุน

บทที่ 2: การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร

· หลักการบัญชีต้นทุนกับกระบวนการบริหารจัดการ

· การใช้ข้อมูลการบัญชีต้นทุนในการบริหาร

บทที่ 3: หลักการแยกประเภทต้นทุน Cost Accounting

· การจำแนกต้นทุนการผลิต Cost of Manufactured Product

· การจำแนกต้นทุนตามลักษณะการผลิต Prime Cost, Conversion Cost

· การจำแนกต้นทุนตามระดับกิจกรรม Variable Cost, Fixed Cost

· การจำแนกต้นทุนตามหน่วยต้นทุน Direct Cost, Indirect Cost

· การจำแนกต้นทุนตามสายการผลิต Cost of Production, Cost of Service

· การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งาน Manufacturing Cost, Financial Cost

· การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา Historical Cost, Future Cost

· การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ Sunk Cost, Opportunity Cost, Differential Cost, Marginal Cost

บทที่ 4: ระบบการบัญชีต้นทุน

· ระบบ Periodic Cost Accumulation System

· ระบบ Perpetual Cost Accumulation System

บทที่ 5: ลักษณะกระบวนการผลิต

· ระบบต้นทุนงานสั่งทำ Job Order Cost System

· ระบบต้นทุนช่วงการผลิต Process Cost System

บทที่ 6: ชนิดของต้นทุน

· ระบบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง Actual Cost System

· ระบบต้นทุนปกติ Normal Cost System

· ระบบต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost System

บทที่ 7: การคำนวณต้นทุนการผลิต, ต้นทุนขาย และต้นทุนต่อหน่วย

· ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต Cost of Manufacturing

· วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปในการผลิต Cost of Raw Materials Used

· วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป Cost of Finished Products

· วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย Cost of Goods Sold

· วิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย Cost per unit

บทที่ 8: การจัดทำรายงานทางบัญชีตามงบการเงิน Financial Statement

· งบต้นทุนการผลิต Cost of Goods Manufactured Statement

· งบกำไรขาดทุน Profit and Loss Statement

· งบแสดงฐานะการเงิน Financial Statement

บทที่ 9: การคำนวณอัตราส่วนต้นทุน Cost Ratio

· การคำนวรอัตราส่วน Inventory Turnover

· การคำนวณอัตราส่วน Landed Cost Ratio

· การคำนวณจุดคุ้มทุน Break Even Point

บทที่ 10: การบริหารต้นทุน Cost Management

· การบริหารต้นทุนการจัดซื้อ วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

· เทคนิคการลดต้นทุน Cost down, Cost Reduction จากงานจัดซื้อ

· การบริหารงานบุคคลกับการลดต้นทุนการสรรหาบุคลากร และงาน Admin

· การบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ

· การบริหารการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ลดของเสียจากการผลิต

· การบริหารการควบคุมคุณภาพ การลดต้นทุนของเสีย ต้นทุนจากข้อร้องเรียนของลูกค้า

· การบริหารงานฝ่ายซ่อมบำรุง ต้นทุนการบำรุงรักษา Preventive Maintenance

บทที่ 11: การบัญชีต้นทุนสำหรับผู้บริหาร Cost Data for Management

· ยอดสินค้าคงเหลือ Inventory ในงบการเงิน Financial Statement

· ยอดวัตถุดิบคงเหลือต่อยอดเบิกใช้ หรือยอดขาย

· จำนวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ เทียบกับจำนวนเบิกใช้

· การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับเดือนก่อน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

· รายงานการลดต้นทุน Cost down เทียบกับ KPI ของฝ่ายจัดซื้อ

· จำนวนชั่วโมงการหยุดเครื่องจักร Machine Break Down

· ยอดการผลิตเทียบกับแผนการผลิต เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต

· จำนวนครั้งที่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า และต้นทุนของเสียจากปัญหาคุณภาพ

· จำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา Overtime เทียบกับแผนการผลิต

· จำนวนวัสดุสิ้นเปลืองที่มีการสั่งซื้อหรือการเบิกจ่าย Factory Supply

· รายการสินค้าคงเหลือค้างเกินกว่า 3 เดือน Slow Movement, Dead Stock

บทที่ 12: การวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis

· ประเภทของรายงานต้นทุน และการกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานแต่ละประเภท

· เทคนิคการจัดทำรายงานต้นทุนแต่ละประเภท พร้อมตัวอย่าง

· ตารางการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis Metric ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน, Cost Accounting & Cost Analysis, การบัญชีต้นทุน, วิเคราะห์ต้นทุน, บัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด