หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65194

จำนวนคนดู 132 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
    หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


    หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับ ทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหา ให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ และที่สำคัญในการรับนโยบายจากผู้บริหาร จะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่หลักความเป็นจริงการจะควบคุมพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยบางคนอยู่มานาน บางคนดื้อรั้น บางคนอารมณ์ร้อน โวยวาย บางคนฉลาดรู้มาก อู้งาน หยุดงานบ่อย ซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลควบคุมพนักงานเหล่านี้จะต้องพบกับความปวดหัว แต่หลักสูตร “หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ” จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเสริมทักษะให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพูด ภาวะการเป็นผู้นำ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เลื่อนตำแหน่งใหม่ หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ดูแลพนักงาน ซึ่งจะช่วยควบคุมพนักงานให้ทำงานตามที่ได้มอบหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

•ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง และโครงสร้างของการทำงานและสายการบังคับบัญชา

•คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่ดี

•แนวทางในการบริหารงาน และการบริหารคนให้ทำงาน

•ทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ และพฤติกรรม

•ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน ในแต่ละประเภท

•เข้าใจศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

•หลักการเข้าใจเข้าถึงพนักงาน และการสังเกตพฤติกรรม

•แนวทางในการจัดระบบให้พนักงานทำงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

•ทราบถึง 10 พฤติกรรมที่หัวหน้าคลังสินค้าควรมีต่อลูกน้อง เพื่อการสร้างความสุขในการทำงาน

•การให้คะแนนและประเมินผล

•แนวทางในการวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงาน และการปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

•การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

•ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

•บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานคลังสินค้าและจัดส่ง

•โครงสร้างการทำงาน และความเข้าใจในงานที่ทำ ในแต่ละกระบวนการของหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

•คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง กับความเป็นผู้นำ

•การสร้างทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความสามัคคีให้พนักงาน

•หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับพนักงาน การวางตัวการควบคุมอารมณ์ การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

•การสร้างทีมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลา

•หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการวางแผนการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

•หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการจัดระบบงาน และตำแหน่งให้พนักงาน

•การมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงานในแต่ละประเภทที่มอบให้พนักงานทำ

•การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกน้อง

•หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ

•ธรรมชาติ และพฤติกรรมของพนักงานคลังสินค้าและจัดส่งที่หัวหน้าต้องเรียนรู้

•วิธีการควบคุมพนักงานในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการ

•การประเมินให้คะแนนผลงาน ในการปฎิบัติงานของพนักงาน

•แนวทางในการจัดทำรายงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงานเพื่อรายงานปัญหาในประเภทต่างๆ และการให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้าที่ต้องรู้

•หัวหน้าคลังสินค้ากับแนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในงานที่ทำ

•เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า

•แนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความสุขภายในหน่วยงานระหว่างหัวหน้าคลังสินค้ากับพนักงาน

•ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขสำหรับหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

Sponsored
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) ...

ดูรายละเอียด
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, แนวทางในการปฎิบัติงานภายในคลังสินค้าวัตถุดิบและ FG, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การสรางวิทยากรภายในองค์กร, แนวทางในการจัดเก็บสินค้าให้ตรง location