กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ

รหัสหลักสูตร: 67404

จำนวนคนดู 277 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( Vision )และพันธ์กิจ ( Mission ) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้หลายๆองค์กร จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวะนี้ การที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้นั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการเติบโตและอยู่รอดของทุกองค์กร เพราะฉะนั้น การกำหนดตัวชี้วัดงานหลัก หรือ KPI เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องทำอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรกำลังจะดำเนินไป การทำ KPI มี 3 ส่วนที่สำคัญ คือ 1. การกำหนดเป้าหมาย (Smart Goal Setting) 2. การประเมินผล (KPI & Competency) การกำหนดหน้าที่งาน Job Description หรือใบพรรณนางาน จะต้องคำนึงถึงคุณภาพก่อนนำไปใช้เพื่อนำไปสรรหาคนให้เหมาะกับตำแหน่งงาน จะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนา ดังนั้นในการเขียน JD ควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน การเขียน JD นั้นไม่ควรเขียนโดยฝ่ายบุคคลเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นจะต้องพึ่งในแต่ละส่วนงานมาเขียน HR เป็นเพียงเจ้าภาพในการเขียน JD ที่ดีมีคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับกับนโยบายขององค์กรและต้องสามารถวัดผลสำเร็จของการทำงานได้จริง และต้องสามารถประเมินผลการทำงานจากกำหนด KPI


วัตถุประสงค์

1.เพื่อผู้เข้าอบรมเข้าหลักปฏิบัติในการจัดทำ KPIs & Competency และนโยบายขององค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Job Description ที่ดีมีคุณภาพไปปรับประยุกต์ในการทำการกำหนดตัวชีวัดผลงาน (KPIs)

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนในองค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

2.ขั้นตอนและประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน

3.Workshop 1: การวิเคราะห์งาน (มีตัวอย่างประกอบ)

4.Key Performance Indicators (KPI) คืออะไร

5.ตัวชี้วัดต้อง SMART

6.มิติตัวชี้วัดผลงาน & รูปแบบการวัด (Workshop)

7.เทคนิคการกำหนด KPI (Workshop)

8.ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)

9.ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs)

10.ตัวชี้วัดระดับตำแหน่งงาน (Position KPIs)

11.การจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตัวชี้วัด

12.KPI กับ PMS กับการบริหารผลงาน

13.สัดส่วนในการประเมินผลที่เหมาะสมในปัจจุบัน (Competency , KPI , Time)

14.สรุปการเรียนรู้

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-HR มือใหม่, HR ปัจจุบัน , Line Manager หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Job Analysis, KPI คืออะไร, SMART, ตัวชี้วัดระดับองค์กร, KPI กับ PMS, Competency

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด