ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

กุ้ง

โค้ชผศ.ญาณิศา  บุญประสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 3387 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : วารสารศาสตรมหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

 

ปริญญาตรี : วารสารศาสตรบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

(เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาวิทยุและโทรทัศน์

 

Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London

ประสบการณ์

2555 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์คณะวารสารศาสตร์และ

                             สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

•              กลยุทธ์การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

•              การวางแผนประชาสัมพันธ์

 

 

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

•              CivicEducation

•              Creativityfor Strategic Communication

ผู้บรรยายลักษณะวิชาชั้นปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยากรพิเศษ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

•              การเขียนเรียงความประกอบภาพถ่าย

วิทยากรพิเศษ : กรมธนารักษ์

•              ขับเคลื่อนองค์กรด้วยงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

วิทยากรพิเศษ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•              Introductionto Public Relations, Corporate Social Responsibility, Customer  Relation Management  

วิทยากรพิเศษ : กรมประชาสัมพันธ์

•              การจัดการสื่อสารภายในองค์กร

Style Coaching by Above Studio

•              ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

                             สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

•              กลยุทธ์การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

•              การวางแผนประชาสัมพันธ์

 

 

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

•              CivicEducation

•              Creativityfor Strategic Communication

ผู้บรรยายลักษณะวิชาชั้นปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•              การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยากรพิเศษ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

•              การเขียนเรียงความประกอบภาพถ่าย

วิทยากรพิเศษ : กรมธนารักษ์

•              ขับเคลื่อนองค์กรด้วยงานประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

วิทยากรพิเศษ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•              Introductionto Public Relations, Corporate Social Responsibility, Customer  Relation Management  

วิทยากรพิเศษ : กรมประชาสัมพันธ์

•              การจัดการสื่อสารภายในองค์กร


วิทยากร / พิธีกร / Coaching 

 

Style Coaching by Above Studio

•              ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »