Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

รหัสหลักสูตร: 41711

จำนวนคนดู 703 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1. เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน 

4. เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่หนึ่ง

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

    - แผนสามระดับกับผู้บริหาร

    - ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

    - กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

    - แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

    - ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

    - รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

    - แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

    - แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

    - ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

วันที่สอง

4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

    - ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

    - เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

    - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. ทักษะด้านการบริหารทีม

    - สร้างทีมให้เป็นทีม

    - บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

6. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

    - บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

    - การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

    - เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้จัดการ, Strategic Center, การบริหาร, Manager, Strategic

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด