สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools

จำนวนคนดู 665 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรโดยทั่วไปต้องคำนึกถึงคุณภาพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า คุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ หากองค์กรไหนสามารถควบคุณคุณภาพเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ และยังช่วยให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขั้นได้ในทุกด้าน แต่ยังมีบางองค์กรที่ประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพ และการนำเครื่องมือคุณภาพแบบใหม่ ที่เรียกว่า 7 New QC Tools มาใช้ให้ถูกต้องและถูกวิธี ซึ่ง หลักสูตร “7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่านประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

    ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือคุณภาพแบบเดิมและแบบใหม่

    ทราบถึงหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือคุณภาพแต่ละชนิด

    สามารถนำเครื่องมือคุณภาพแต่ละชนิดมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
 แนวความคิดการปรับปรุงองค์กร

 7 ขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ปัญหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือคุณภาพแบบเดิมและแบบใหม่

 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพแบบใหม่ : 7 New QC Tools

       1. แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagrams)

       2. แผนผังความสัมพันธ์ (Relations Diagrams)

       3. แผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams)

       4. แผนผังแมทริกซ์ (Matrix Diagrams)

       5. แผนผังลูกศร (Arrow Diagrams)

       6. แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)

       7. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแมทริกซ์ (Matrix Data Analysis )

 ข้อดีของการนำเครื่องมือคุณภาพแบบใหม่มาใช้


วิทยากร
คุณเบญจมาส  รังสิตสวัสดิ์
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: 7 tools, New QC tools, คุณภาพ, เครื่องมือ, พัฒนา, ฝึกอบรม
Work Improvement  ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
3800บาท
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเ
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามหลักการเป็นไปอย่างมีป
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมสามารถตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 17025 : 2005
3500บาท
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)
หลักสูตร แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน (Lean Office Management)
3500บาท
เพื่อนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ไปประยุกต์ใช้ งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
การเลือกใช้เครื่องมือ-วิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ