การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basic First Aid – CPR and AED)

รหัสหลักสูตร: 65803

จำนวนคนดู 2542 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basic First Aid – CPR and AED)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอ ถึงแม้ว่าพนักงานจะระมัดระวังตัวหรือมีความชํานาญในงานที่ทําอยู่เป็นอย่างดี แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพนักงานเองหรือทรัพย์สินของทางบริษัท อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไปซึ่งไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้

          ดังนั้น หลักสูตร “ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ” จึงเป็น หลักสูตรที่จะสามารถทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและการใช้เครื่องมือ AED เพื่อกู้ชีพอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวในเบื้องต้น ได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

     2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านกากู้ชีพในเบื้องต้นด้วยวิธี CPR แบบมาตรฐานสากล

     3. เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED ในเบื้องต้นได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อได้ดังนี้

          1. เข้าใจหลักการและสามารถลงมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

          2. สามารถปฎิบัติการกู้ชีพ หรือ CPR ได้ ก่อนนําส่งโรงพยาบาล

          3. สามารถใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้า AED ได้แบบเบื้องต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

       1. หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid Principle)

                  o การประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Scene Sizeup and Scene Safety)

                  o การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Additional Resources)

                  o การประเมินกลไกการบาดเจ็บ (Machanism of Injury)

                  o การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองสําหรับการปฐมพยาบาล (Personal Protection Equipment: PPE)

                  o การประเมินระบบสําคัญของการมีชีวิต (Survival System Assessment)

                  o การตรวจประเมินสภาพความเจ็บป่วยเบื้องต้น (Primary Assessment)

                  o ฝึกปฏิบัติแบบจําลองสถานการณ์ (Simulation Practice)

       2. ภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จากสาเหตุทั่วไป (Medical Emergency Illness)

                  o ภาวะเป่นลม และการปฐมพยาบาล (Fainting First Aid)

                  o ภาวะหมดสติ และการปฐมพยาบาล (Unconscious First Aid)

                  o โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และการปฐมพยาบาล (Coronary Artery Syndrome First Aid)

                  o โรคหลอดเลือดสมอง และการปฐมพยาบาล (Stroke First Aid)

                  o ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetes Emergency First Aid)

                  o ผู้ป่วยชัก และการปฐมพยาบาล (Seizures First Aid)

                  o อาการคลื่นไส้ อาเจียน และการปฐมพยาบาล (Nausea and Vomiting First Aid)

                  o อาการถ่ายเหลวเฉียบพลัน และการปฐมพยาบาล (Acute Diarrhea First Aid)

                  o เลือดกําเดา และการปฐมพยาบาล (Epistaxis First aid)

                  o ภาวะแพ้รุนแรง และการปฐมพยาบาล (Anaphylaxis First Aid)

                  o แมลง สัตว์กัด ต่อย และการปฐมพยาบาล (Insect Bites First Aid)

       3. บาดแผล การตกเลือด และการปฐมพยาบาล (Wound and Bleeding First Aid)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของผิวหนัง (Anatomy and Physiology of Skin)

                  o ประเภทของบาดแผล (Wound Types)

                  o แผลถลอก (Abrasion Wound)

                  o แผลตัดเฉือน (Cut Wound)

                  o แผลฉีกขาด (Lacerated Wound)

                  o แผลมีวัตถุปักคา (Impaled Object Wound)

                  o แผลทะลุที่หน้าอก (Puncture Chest Wound)

                  o แผลอวัยวะถุกตัดขาด (Ambutated Wound)

                  o แผลอวัยวะโผล่หน้าท้อง (Evisceration Wound)

                  o แผลจากความร้อน (Heat Burn)

                  o แผลจากสารเคมี (Chemical Burn)

                  o แผลจากไฟฟ้าช็อท (Electric Burn)

       4. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูกหัก และการปฐมพยาบาล (Muscle, Joint and Bone Injyries)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ (Anatomy and Physiology of Muscle)

                  o หลักการประเมินความรุนแรงการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Muscle Injuries Assessment)

                  o การปฐมพยาบาลกล้ามเฟนื้อบาดเจ็บ (Muscle Injuries First Aid)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของข้อต่อ (Anatomy and Physiology of Joint)

                  o หลักการประเมินความรุนแรงการบาดเจ็บของข้อต่อ (Joint Injuries Assessment)

                  o การปฐมพยาบาลข้อต่อบาดเจ็บ (Joint Injuries First Aid)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกระดูก (Anatomy and Physiology of Bone)

                  o หลักการประเมินประเภท และความรุนแรงของกระดูกหัก (Broken Bone Assessment)

                  o กระดูกหักประเภทต่างๆ และการปฐมพยาบาล (Broken Bone First Aid)

       5. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูกหัก และการปฐมพยาบาล (Muscle, Joint and Bone Injyries)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ (Anatomy and Physiology of Muscle)

                  o หลักการประเมินความรุนแรงการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Muscle Injuries Assessment)

                  o การปฐมพยาบาลกล้ามเฟนื้อบาดเจ็บ (Muscle Injuries First Aid)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของข้อต่อ (Anatomy and Physiology of Joint)

                  o หลักการประเมินความรุนแรงการบาดเจ็บของข้อต่อ (Joint Injuries Assessment)

                  o การปฐมพยาบาลข้อต่อบาดเจ็บ (Joint Injuries First Aid)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกระดูก (Anatomy and Physiology of Bone)

                  o หลักการประเมินประเภท และความรุนแรงของกระดูกหัก (Broken Bone Assessment)

                  o กระดูกหักประเภทต่างๆ และการปฐมพยาบาล (Broken Bone First Aid)

       6. การยกและการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย (Victim Lifting and Moving)

                  o การยกและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยอย่างปลอดภัย (Safty Lifting and Moving)

                  o การเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉิน (Emergency Moving)

                  o การเคลื่อนย้ายแบบปกติด้วยมือเปล่า การเคลื่อนย้ายดัวยอุปกรณ์ประยุกต์ และการเคลื่อนย้ายด้วยอุปกรณ์สําเร็จรูป

        7. การฝึกปฏิบัติแบบจําลองสถานการณ์ (Flor Simulation)

                  o ฝีกปฏิบัติการห้ามเลือดด้วยผ้าห้ามเลือด (Top Dressing)

                  o การพันผ้ายืดห้ามเลือด (Elastic Bandage)

                  o ฝึกปฏิบัติการเข้าเฝือกชั่วคราว (Splinting) ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

                  o ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายด้วยมือเปล่า

                  o ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายด้วยอุปกรณ์ประยุกต์

        8. การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Cardio Pulmonary Resuscitaiton: CPR)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System)

                  o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory System)

                  o ระดับของการทํา CPR (Levels of CPR)

                  o คุณภาพของการทํา CPR (High Quality of CPR)

                  o ฝึกปฏิบัติการทํา CPR แบบ 1 คน และแบบ 2 คน (One and Two Practical Rescue CPR)

                  o สอบปฏิบัติการทํา CPR แบบ 1 คน และแบบ 2 คน (One and Two Rescue CPR Test)

        9. การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)

                  o ประโยชน์ และการทํางานของเครื่อง AED

                  o ฝึกการใช้เครื่อง AED และสอบปฏิบัติการใช้เครื่อง AED

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basic First Aid – CPR and AED)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ, การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ, Basic First Aid – CPR and AED

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด