หลักสูตร บริหารระบบฝึกอบรมสมัยใหม่อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Modern Training Management System for The Success)

จำนวนคนดู 975 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร บริหารระบบฝึกอบรมสมัยใหม่อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Modern Training Management System for The Success)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

ถ้าองค์กรของท่านต้องการยกระดับในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับยุคของความเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...

หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 20 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม

เสริมสร้างแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด Training KPIs การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำ Training Road Map/Training Plan การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

สามารถวิเคราะห์ Training Needs จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย Competency องค์กรของตนเองได้ชัดเจน

สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารงานฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ แบบนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพยุคใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้

ส่วนที่ 1 : แนวทางยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร

ส่วนที่ 2 : การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Corporate KPIs)

ส่วนที่ 3 : การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรมสำหรับนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

o การจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่

o Workshop 1 : จัดทำ SOP ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

o ตัวอย่างแบบฟอร์มด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

o วิธีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม

o Workshop 2 : วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมจากวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบาย

o Workshop 3 : วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้วย Competency จาก SOP / Work Instruction ในระบบ ISO9001 / TS19646

ส่วนที่ 5 : เทคนิคในการจัดทำ Training Road Map VS Training Plan

o แนวทางการจัดทำแผนฝึกอบรมระยะยาว 3 ปีตามสายงาน Training Road Map (TRM)

o ตัวอย่าง : Training Master Plan

o เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) ยุคใหม่แบบ Visual Management

o Workshop 4 : จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายองค์กร

ส่วนที่ 6 : เทคนิคในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

o กรอบในการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 3 Know

o การเขียนวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม เพื่อใช้ในการประเมินผลการอบรม

o Workshop 5 : ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know

ส่วนที่ 7 : การจัดการโครงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

o การเตรียมการและดำเนินงานฝึกอบรม

o ตัวอย่าง Training Checklits งานฝึกอบรม

o Workshop 6 : แชร์-โชว์-ใช้ การจัดการโครงการฝึกอบรมภายในองค์กร

ส่วนที่ 8 : เทคนิคในการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม

o การประเมินผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม

o ตัวอย่าง : แบบการประเมินผลการฝึกอบรม

o การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency ให้สอดคล้องกับ Career Path

o ตัวอย่าง : แบบติดตามประเมินผลระดับ Competency หลังการฝึกอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Training Master Plan, การจัดทำ Standard Operation Procedure, การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิ, Work Instruction ในระบบ ISO9001 / TS19646, เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) ย, การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency ให้สอดค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด