หลักสูตร บริหารระบบฝึกอบรมสมัยใหม่อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Modern Training Management System for The Success)

จำนวนคนดู 1061 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

ถ้าองค์กรของท่านต้องการยกระดับในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับยุคของความเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...

หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 20 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม

เสริมสร้างแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด Training KPIs การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำ Training Road Map/Training Plan การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

สามารถวิเคราะห์ Training Needs จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย Competency องค์กรของตนเองได้ชัดเจน

สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารงานฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ แบบนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพยุคใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้

ส่วนที่ 1 : แนวทางยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร

ส่วนที่ 2 : การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Corporate KPIs)

ส่วนที่ 3 : การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรมสำหรับนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

o การจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่

o Workshop 1 : จัดทำ SOP ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

o ตัวอย่างแบบฟอร์มด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

o วิธีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม

o Workshop 2 : วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมจากวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบาย

o Workshop 3 : วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้วย Competency จาก SOP / Work Instruction ในระบบ ISO9001 / TS19646

ส่วนที่ 5 : เทคนิคในการจัดทำ Training Road Map VS Training Plan

o แนวทางการจัดทำแผนฝึกอบรมระยะยาว 3 ปีตามสายงาน Training Road Map (TRM)

o ตัวอย่าง : Training Master Plan

o เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) ยุคใหม่แบบ Visual Management

o Workshop 4 : จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายองค์กร

ส่วนที่ 6 : เทคนิคในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

o กรอบในการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 3 Know

o การเขียนวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม เพื่อใช้ในการประเมินผลการอบรม

o Workshop 5 : ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know

ส่วนที่ 7 : การจัดการโครงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

o การเตรียมการและดำเนินงานฝึกอบรม

o ตัวอย่าง Training Checklits งานฝึกอบรม

o Workshop 6 : แชร์-โชว์-ใช้ การจัดการโครงการฝึกอบรมภายในองค์กร

ส่วนที่ 8 : เทคนิคในการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม

o การประเมินผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม

o ตัวอย่าง : แบบการประเมินผลการฝึกอบรม

o การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency ให้สอดคล้องกับ Career Path

o ตัวอย่าง : แบบติดตามประเมินผลระดับ Competency หลังการฝึกอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Training Master Plan, การจัดทำ Standard Operation Procedure, การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิ, Work Instruction ในระบบ ISO9001 / TS19646, เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) ย, การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency ให้สอดค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด