แนวทางการขับเคลื่อนภาพพจน์ธุรกิจองค์กร 4.0  ด้วยทักษะนักคิดสู่ความเป็นนักเขียนมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 46889

จำนวนคนดู 949 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
  • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล  
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลในการทำงาน 


หัวข้ออบรมสัมมนา

  • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล (ไทย)

To Enhance Effectiveness Writing Skill (In Thai)

- เป้าหมายการสื่อด้าน “การเขียน” และความสำคัญ

- มาตรฐาน/องค์ประกอบการเขียนเชิง ธุรกิจ /ราชการ

- การใช้คำศัพท์ และ สำนวน

- การใช้คำเชื่อม “คำ” และ “วรรค”

- การใช้สรรพนาม

- การใช้ “รูปแบบ”

- กลยุทธการเป็น “นักเขียนที่ดี”(เกิดผล)

- ขั้นตอนในการฝึก

- หลัก “โครงสร้าง” และ “ตรวจทานครบ 5 Cs

- การยึดหลักการเขียนด้วย “กระบวนการ” ประกอบเทคนิค “Information Mapping”

- มาตรฐานรูปแบบ “การเขียน” ผ่าน E-mail

- “จดหมายธุรกิจ”

- “บันทึก”

- แบ่งกลุ่ม - ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา(Group Case Study)

- นำเสนอและประเมินผลงานทีละกลุ่ม .....ต่อ)

- สรุป คำถาม / คำตอบ ผ่าน e-mail

-นำเสนอผลงาน พร้อม ประเมิน ตอบ


  • วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560    

สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน” – ภาษาไทย

(Effective “Report” Writing – In Thai)

 

หัวข้อหลักสูตร (Course Outlines)

ช่วงเช้า(Morning Session)

มาตรฐานการพัฒนา “สื่อด้านการเขียน” ให้เกิดประสิทธิผล

(Effective Standard for good business writing skill)

 

กลยุทธ / หลักการ การสื่อด้านการเขียนรายงาน

( Report Writing’s Principles)

 

 องค์ประกอบการเขียนรายงานที่ดี

(General Plan of Good Report Writing)

ด้านเนื้อหา (Report Contents)

 ด้านรูปแบบการเขียนรายงาน(Report Body Writing)

ด้านการจัดทำข้อเสนอแนะ (Supplemental)

 

ขั้นตอนการจัดทำรายงานให้เกิดผล

(Standard of Effective Strategies)

รู้เรื่อง และ รูปแบบ (Purpose & Scope)

รวบรวมข้อมูล (Procedure for gathering data)

วิเคราะห์ข้อมูล (Detail Analysis)

จัดวางข้อมูล (Information Mapping Methodology)

ตรวจทานครบหลักการ (Proof Writing)

 ช่วงบ่าย(Afternoon Session)

ฝึกปฎิบัติ - กรณีศึกษากลุ่ม (Group Case Study)

นำเสนอผลงาน และ การประเมินผลงาน(Evaluation)

สรุป คำถาม – คำตอบ (Summary & Q/A)


  • วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560  

การเสริมสร้างทักษะ “การบันทึก” และ “การเขียนรายงานการประชุม

- การบริหาร 5 วงจร “การประชุม” ที่เกิดผล

- บทบาทหน้าที่ของ “ผู้จดบันทึก”

- หลักการ / ทักษะและเทคนิค “การจดบันทึก”

- ศักยภาพ และ หลักการ การจัดทำรายงานการประชุม

- รูปแบบ “วาระการประชุม” (Agenda)

- รูปแบบ “รายงานการประชุม” (Minutes)

- กรณีฝึกปฏิบัติกลุ่ม (Group Case Study)

- การนำเสนอผลงานกลุ่ม

- วิเคราะห์ / ประเมินผล

- สรุป / Q & Aหลักสูตรจำนวน 3 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)


  1. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  2. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  3. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การประชุมแบบทางการ, ทางการขับเคลื่อนภาพพจน์ธุรกิจองค์กร 4.0, ทักษะนักคิดสู่ความเป็นนักเขียน, หน้าที่ของเลขานุการ ธุรการ, หลักการเขียนรายงานการประชุม, การเรียงลำดับวาระการประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด