Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 346 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา ดังนั้น ในหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ การอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การวางแผนในการนำเสนอ การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) นอกจากนี้ การอบรมในหลักสูตรยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการเตรียม Presentation เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอ ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมืออาชีพขั้นเทพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

    • What is Presentation ?
    • ความสำคัญของการนำเสนอ
    • รูปแบบและประเภทของการนำเสนอ
    • การวิเคราะห์ผู้ฟังและขั้นตอนการนำเสนอ
    • การเตรียมในการนำเสนอ / เตรียมความพร้อม มากกว่าเตรียมความแพ้
    • การลดความประหม่าและเทคนิคการขจัดอาการประหม่า
    • การเตรียมแผนและเป้าหมายโครงสร้างการนำเสนอ
          - การวางโครงเรื่องและการจัดโครงสร้างในการนำเสนอ
          - การเตรียมเนื้อเรื่องและการค้ดเลือกเนื้อหา
          - การจัดลำดับเนื้อหาที่ดีและบทสรุปที่ดี
    • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
           - การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
           - การใช้นำเสียง สายตาและภาษาท่าทาง
           -  ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
           - เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
    • ศิลปะการนำเสนอให้บรรลุเป้าหมาย
          - เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
          - การเรียงลำดับหัวข้อและสร้างเสน่ห์ให้น่าสนใจ
          - การใช้ลูกล่อลูกชน ในการนำเสนอ
          - การเกริ่นนำ/การลำดับเนื้อหา/การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    • ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
          - รูปแบบการนําเสนอ Power Point ขั้นเทพ
          - ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
          - ลักษณะสื่อที่ดีน่าดึงดูดตรงประเด็นของมืออาชีพ
          - การวางแผนออกแบบ Presentation Pitch
    • 2 Presentation Technique
          - DOME
          - Pitch
    • 2 สูตรเคล็ดลับในการ Presentation
           - PESOS
           - P4P
    • การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
           - การถามตอบ
           - เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.

คำค้นประกาศนี้ Tags: Presentation Skill, Presentation, อบรมการนำเสนออย่างมืออาชีพ, การนำเสนออย่างมืออาชีพ, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรเร่งรัด)
3900บาท
มีความมั่นใจ กล้าที่จะออกเสียง และตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์-จำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเจอบ่อยๆ และหาวิธีจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ
เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่
เขียน Business Email ยังไงให้ดูเป็นมืออาชีพ
600บาท
workshop ฝึกเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ พร้อมเรียนรู้การเขียนที่ถูกต้องและเหมาะสม
ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
5500บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด รุ่นที่ 3
4,900บาท
1. การสร้างความมั่นใจในการพูด > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงอุปสรรค์เบื้องต้นของการพูดต่อที่ชุมนุมชน และการแก้ไข > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการปรากฏตัวต่อกลุ่มผู้ฟังด้วยความเชื่อมั่น 2. วิธีพูดแบบมืออาชีพ > เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบร
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   Communication Skills for Efficienc
3900บาท
มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร ยึดตัวเองเป็นหลักในการสื่อสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น สื่อสารไปแล้วแต่กลับเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใ
กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
3900บาท
การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์