Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 4366 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา ดังนั้น ในหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ การอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การวางแผนในการนำเสนอ การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) นอกจากนี้ การอบรมในหลักสูตรยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการเตรียม Presentation เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอ ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมืออาชีพขั้นเทพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

    • What is Presentation ?
    • ความสำคัญของการนำเสนอ
    • รูปแบบและประเภทของการนำเสนอ
    • การวิเคราะห์ผู้ฟังและขั้นตอนการนำเสนอ
    • การเตรียมในการนำเสนอ / เตรียมความพร้อม มากกว่าเตรียมความแพ้
    • การลดความประหม่าและเทคนิคการขจัดอาการประหม่า
    • การเตรียมแผนและเป้าหมายโครงสร้างการนำเสนอ
          - การวางโครงเรื่องและการจัดโครงสร้างในการนำเสนอ
          - การเตรียมเนื้อเรื่องและการค้ดเลือกเนื้อหา
          - การจัดลำดับเนื้อหาที่ดีและบทสรุปที่ดี
    • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
           - การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
           - การใช้นำเสียง สายตาและภาษาท่าทาง
           -  ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
           - เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
    • ศิลปะการนำเสนอให้บรรลุเป้าหมาย
          - เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
          - การเรียงลำดับหัวข้อและสร้างเสน่ห์ให้น่าสนใจ
          - การใช้ลูกล่อลูกชน ในการนำเสนอ
          - การเกริ่นนำ/การลำดับเนื้อหา/การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    • ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
          - รูปแบบการนําเสนอ Power Point ขั้นเทพ
          - ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
          - ลักษณะสื่อที่ดีน่าดึงดูดตรงประเด็นของมืออาชีพ
          - การวางแผนออกแบบ Presentation Pitch
    • 2 Presentation Technique
          - DOME
          - Pitch
    • 2 สูตรเคล็ดลับในการ Presentation
           - PESOS
           - P4P
    • การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
           - การถามตอบ
           - เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
Sponsored
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
ความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตามพรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

วัฒนา วาทะพล (อ.วัฒนา)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ)

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ ชนะเลิสศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น Talk Show ก้าวแกร่งแห่งนักขาย Talk Show อนาคตธุรกิจไทย Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Presentation Skill, Presentation, อบรมการนำเสนออย่างมืออาชีพ, การนำเสนออย่างมืออาชีพ, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทา
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)