โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

จำนวนคนดู 433 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต ทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นจากแนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจน นอกจากนี้อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรง และโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่นโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออื่นๆมีจำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในแต่ละปีจะมีประชากรประมาณ 20 ล้าน ที่มีความต้องการการดูแลในระยะท้ายของชีวิต และประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ(อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป) ในขณะที่ร้อยละ 6 เป็นเด็ก องค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้ทุกประเทศได้บูรณาการการดูแลแบบประคับประคอง เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต (WHO, 2013) สำหรับประเทศไทยได้กำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะประเด็น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ทุกคนมีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตและตายดี (good death) ด้วยนโยบายระดับชาติทำให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายเร่งรัดการดำเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนอีก 300 แห่ง ภายในปี 2558


วัตถุประสงค์

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วสามารถ

1. อธิบายระบบบริการสุขภาพ นโยบายสุขภาพด้านการดูแลแบบประคับประคองได้

 2. อธิบายแนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้

 3. อธิบายพยาธิสรีรวิทยาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความปวด อาการ และการเจ็บป่วยระยะท้ายได้

 4. ประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการ วินิจฉัยปัญหา และการจัดการทางการพยาบาลทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานได้

 5. สื่อสารและให้การปรึกษาเพื่อการรักษา ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้

 6. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการความปวด อาการต่างๆ และความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ

 7. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตและการช่วยเหลือครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตได้

 8. สอนผู้ป่วย ครอบครัว นักศึกษาพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตอาสา และชุมชน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร/รายวิชา/หัวข้อการอบรม

      1. วิชาระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในการดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      2. วิชาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      3. วิชาการสื่อสารและการสอนในการดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 2 หน่วยกิต

      4. วิชาการจัดการความปวดและการจัดการอาการ

จำนวน 2 หน่วยกิต

      5. วิชาการจัดการดูแลระยะใกล้ตายและการดูแลครอบครัว จำนวน 2 หน่วยกิต

      6. วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง จำนวน 5 หน่วยกิต


วิทยากร
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
คำค้นประกาศนี้ Tags: ประคับประคอง, palliative, Palliative Care
โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์
500บาท
รักษาเบาหวานด้วยความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษา เน้นการสอนให้ผู้เป็นเบาหวานเข้าใจในโรค และรู้จักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการดูแลตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 3 (Managing Generation Diversity in the Workplace)
3500บาท
ความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
สัมมนาฟรีหัวข้อ เด็กไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีความสุข
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ยกขบวนส่งต่อความรู้และเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธีให้กับพ่อแม่ยุคใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2700บาท
เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้
รุ่นที่ 6 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
6420บาท
ครบเครื่องเทคนิคการสร้าง Infographics สำหรับงาน Presentation อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค และ Workshop ต่างๆ พร้อมนำไปใช้งานได้จริง
สัมมนาฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมกับโลกใบนี้
กฎหมายประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40  อย่างไร?
4500บาท
กองทุนประกันสังคม จะมีกองทุนจากลูกจ้าง – นายจ้าง และภาครัฐ เข้าสมทบกัน เพื่อเป็นหลักประกัน ในการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย อันไม่เนื่องจากการทำงาน หรือสิทธิอื่นๆ ที่ได้บัญญัติไว้ข้อกฎหมาย หรือเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างกรณีประสบอันตราย
สัมมนาฟรี มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กินเปลี่ยนวัย…กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน